Junior osobnosť Petržalky 2013 a Detský čin roka

Podujatie Junior osobnosť Petržalky je súčasťou úspešných aktivít v rámci projektu Dni Petržalky. Tento projekt už ôsmy rok významne pomáha zvyšovať motiváciu žiakov k dosahovaniu lepších výchovno-vzdelávacích výsledkov, podnecuje k humánnemu konaniu a vytváraniu pozitívnych príkladov medzi svojimi rovesníkmi.

Návrhy na udelenie titulu Junior osobnosť Petržalky 2013 predkladajú riaditelia základných škôl, pričom každá škola má možnosť navrhnúť jedného žiaka za dosiahnuté mimoriadne výsledky, za úspešnú reprezentáciu mestskej časti Bratislava-Petržalka na medzinárodných, celoštátnych, krajských súťažiach a predmetových olympiádach, za výborné výsledky v celoslovenskom testovaní T9-2013 a za mimoriadne mimoškolské aktivity. Návrhy na udelenie ocenenia Detský čin roka predkladajú taktiež riaditelia a komisia z predložených návrhov vyberie 4 žiakov za mimoriadne detské činy v školskom roku 2012/2013 ako napríklad pomoc slabším spolužiakom, chorým a starším spoluobčanom, za mimoriadny čin pri záchrane života či majetku. Ocenení žiaci a ich pedagógovia si prevzali pamätné listy starostu mestskej časti Bratislava-Petržalka, vecné poukážky a drobné upomienkové darčeky od mestskej časti. V tomto roku si ocenenie Junior osobnosť Petržalky 2013 odnieslo 12 žiakov petržalských základných škôl.

Mária Vakoničová, 8.B trieda, ZŠ Budatínska 61
Získala 1. miesto v obvod. kole matematickej olympiády, 1. miesto vo výtvarnej a literárnej súťaži Bratislava moje mesto, 3. miesto v súťaži Historia magistra vitae, 3. miesto v literárnej súťaži Petržalské súzvuky Ferka Urbánka. Svoj literárny talent rozvíja ako redaktorka školského časopisu BUDnoviny. Je členkou futbalového družstva a so streleckým školským družstvom obsadila 3. miesto v obvodnom kole v streľbe zo vzduchovky. Mária je empatické mladé dievča, ktoré so skupinou spolužiakov a triednou učiteľkou navštevuje Domov dôchodcov na Rusovskej ceste, kde pre seniorov pripravujú zaujímavé programy pre seniorov.

Diana Zimčáková, 9.B trieda, ZŠ Černyševského 8
Počas celej školskej dochádzky dosahuje výborné výsledky, čo potvrdila v tohtoročnom testovaní. Školu úspešne reprezentuje v predmetových olympiádach a súťažiach. V okresnom kole Matematickej olympiády sa umiestnila na 1. až 3. mieste. Výborné výkony podáva aj v športových súťažiach, keď v krajskom kole vo floorbale Orion Cup sa umiestnilo jej družstvo na 3. mieste. Svoje nadanie prezentuje aj v hip-hop formácii na úrovni celoslovenských súťaží. Dianka je veľmi skromnou žiačkou, ktorá nikdy nepovie nie ak ju požiadajú o pomoc.

Sandra Bieliková, 9.A trieda, ZŠ Dudova 2
Popri plnení školských povinností, v ktorých dosahuje vynikajúce výsledky sa venuje záľubám, hre na klavíri a tancu v tanečnej skupine Jumbo. Školu pravidelne reprezentuje v súťažiach Stretnutie s Goethem, kde v okresnom kole získala 2. miesto a v chemickej olympiáde získala v okresnom kole 2. miesto. V krajskom kole CHO sa stala úspešnou riešiteľkou. Je nielen vynikajúcou žiačkou, ale súčasne je aktívna pri organizovaní rôznych akcií pre žiakov 1. stupňa, ako Mikuláš, Vianočná burza, Deň zeme a Deň detí.

Liliana Dulanská, 8.B trieda, ZŠ Gessayova
Je veľmi talentovaná a od 5 rokov hrá na husliach. Zúčastňuje sa prestížnych súťaží kde získava popredné umiestnenia – udelenie titulu Laureát festivalu E. Suchoňa, 1.miesto na hudobnom festivale J. Cikkera, v medzinárodnej súťaži v Čechách získala 2. miesto Bohdana Warchala. Nielen hudbou, ale aj vedomosťami reprezentovala ZŠ Gessayova v dejepisnej olympiáde, kde v okresnom kole obsadila 1. miesto. Za výrazné úspechy, ktoré dosiahla v oblasti umenia, výborné vzdelávacie výsledky jej právom patrí titul Junior osobnosť Petržalky.

Jakub Dávid Malina, 9.A trieda, ZŠ Gessayova 2
Jakub bol už dvakrát ocenený starostom mestskej časti a aj v tomto roku mal snahu robiť všetko ešte lepšie. Okrem vynikajúceho prospechu bol mimoriadne úspešný v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka. Získal prvé miesto v biologickej olympiáde, dejepisnej aj geografickej olympiáde a tiež v chemickej olympiáde a pekné druhé miesto vo fyzikálnej olympiáde. V krajských kolách bol tiež mimoriadne úspešný, keď sa umiestnil na prvých a druhých miestach BiO, ChemO, FyzO a DejO. Dôvodom na ocenenie sú aj Jakubove charakterové vlastnosti ako spoľahlivosť, zodpovednosť, ochota vždy pomôcť mladším spolužiakom. Ako dôkaz uvádzame vedenie kolektívu mladších žiakov pri tvorbe projektu z chémie v rámci Petržalskej super školy.

Michaela Krivánková, 8.A trieda, ZŠ Holíčska 50
Dosahuje výborné výsledky vo všetkých predmetoch, ale mimoriadne úspechy dosahuje v jazykových súťažiach. Svoju školu úspešne reprezentovala vo všetkých jazykových olympiádach. V okresnom kole olympiády zo slovenského jazyka a literatúry obsadila 2. miesto, v olympiáde z anglického jazyka 5. miesto a v olympiáde z nemeckého jazyka sa umiestnila na 1. mieste. Miška svojimi výsledkami, správaním a všestrannými aktivitami je vzorom pre mladších spolužiakov.

Samuel Kecer, 7.A trieda, ZŠ Nobelovo nám.6
Zúčastnil sa viacerých súťaží, ale najväčší úspech dosiahol v súťažiach zo slovenského jazyka a literatúry. V okresnom kole Šaliansky Maťko získal 1. miesto a postúpil do krajského kola, kde získal čestné uznanie. V okresnom kole Hviezdoslavov Kubín obsadil 2. miesto. Samuel je skromný a slušný žiak, vždy ochotný pomôcť žiakom i učiteľom.

Jozef Vargan, 8.B trieda, ZŠ Pankúchova 4
Od 1. ročníka sa na jeho vysvedčeniach objavujú iba samé jednotky. Mimoriadne sa mu darí v geografickej olympiáde, kde získal dva roky po sebe 1. miesto. Každý rok je úspešný v matematických súťažiach Pytagoriáda a Matematická olympiáda. V testovaní Komparo bol vo všetkých testovaných oblastiach najúspešnejším žiakom a v matematike dosiahol stopercentnú úspešnosť. Zapája sa tiež do športových a vedomostných súťaží. Veľmi ochotne pomáha učiteľom a tiež rád pomôže s vysvetlením svojim spolužiakom.

Alžbeta Zvijasová, 9.A trieda, ZŠ Prokofievova 5
Jej meno sa neobjavuje medzi úspešnými petržalskými žiakmi po prvýkrát. Betka je predsedníčkou žiackeho parlamentu, ktorá svojim správaním dokáže motivovať svojich rovesníkov k úspešným aktivitám. Niet súťaže alebo podujatia, do ktorého by sa nezapojila. Svoju školu reprezentuje vo volejbale, stolnom tenise a na šachových turnajoch. Taktiež školu reprezentovala v súťaži História – magistra vitae. Svoj mimoriadny spevácky talent rozvíja aj v opere SND. Hrá na klavír a popri dochádzke do školy je aj žiačkou Konzervatória. Napriek svojim úspechom je skromná, milá, má prirodzenú autoritu a je vzorom pre svojich rovesníkov.

Nataly Balážová, 7.B trieda, ZŠ Tupolevova 20
Od prvého ročníka dosahuje výborné výsledky. Je slušnou a svedomitou žiačkou, vždy ochotnou pomôcť každému, kto ju potrebuje. Medzi jej hlavné záľuby patrí tanec, v ktorom sa pravidelne zúčastňuje tanečných súťaží. Jej kladný vzťah k umeniu sa prejavuje aj účasťou na recitačných súťažiach. V tomto školskom roku sa úspešne zúčastnila obvodného kola súťaže Hviezdoslavov Kubín, kde v prednese poézie získala 1. miesto a postúpila do krajského kola.

Mária Bobáková, 9.B trieda, ZŠ Turnianska 10
Je vynikajúcou žiačkou, ale nikdy jej žiaden spolužiak nepovedal, že je bifľoška. Je tichá, nikdy nechcela byť stredobodom pozornosti. Keď sa jej však spýtali na názor, celá trieda stíchla, aby ho počula. Je prirodzenou autoritou v triede. Potom prišli zdravotné problémy spojené s pobytom v nemocnici a všetci spolužiaci jej držali palce. V tomto školskom roku dosiahla vynikajúce výsledky v celoštátnom testovaní žiakov, keď z matematiky získala 100 %-nú a zo slovenského jazyka a literatúry 96%-nú úspešnosť. Zúčastnila sa biologickej olympiády a súťažila v projektovej časti so svojou prácou Ako vplýva hudba na pozornosť žiakov. V okresnom kole obsadila 1. miesto, v krajskom 2. miesto a v celoštátnom kole bola úspešnou riešiteľkou.

Lucia Hrdličková, 9.A trieda, ZŠ Turnianska 10
Počas celého štúdia na ZŠ dosahovala vynikajúce výsledky. Svoju školu reprezentovala v mnohých vedomostných, literárnych a športových súťažiach a dosahovala popredné umiestnenia. V športových súťažiach sa prebojovala až na Majstrovstvá Slovenska a získala titul „Školský majster Slovenska“. V minulom roku vyhrala celoslovenskú súťaž o najkrajší list. V tomto školskom roku v dejepisnej olympiáde obsadila 2. Miesto v okresnom kole, v biologickej olympiáde získala 3. miesto a postúpila do krajského kola, kde tiež obsadila 3. miesto. Školu úspešne reprezentovala v literárnej súťaži Hviezdoslavov Kubín a v geografickej olympiáde. 1. miesto získala vo volejbale dievčat. Vynikajúce výsledky dosiahla v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka keď v matematike získala 100 %-nú úspešnosť a v slovenskom jazyku a literatúre 92%-nú úspešnosť. Lucia je veľmi priateľská a svoj voľný čas trávi zmysluplne. Trénuje volejbal v školskom športovom klube Vivus a uchádzajú sa o postup na Majstrovstvá Slovenska vo volejbale žiačok.

V kategórii Detský čin roka si ocenenie prevzala Martina Tkáčiková, žiačka 9. A triedy zo ZŠ Pankúchova 4. Martina je dlhodobo aktívna v oblasti pomoci a dobrovoľníctva. Od 6. ročníka pracuje v UNICEF. Predávala Vianočné pohľadnice na rozvojovú pomoc a vzdelávanie a Modrý gombík, výťažok ktorého je primárne určený na zabezpečenie pitnej vody v afrických krajinách, respektíve na vakcináciu detí v ohrozených oblastiach. Pre mladších spolužiakov pripravovala dobrovoľnícke aktivity, súťaže a rozprávanie o význame pomoci- Školy pre Afriku, Kvapka vody, Modrý gombík. Pravidelne sa podieľala na príprave a organizovaní zbierok Ligy proti rakovine Deň narcisov a zúčastňovala sa preventívnych aktivít Ligy. V tomto školskom roku počas týždenného jazykového kurzu v Anglicku poskytla spolužiačke pri strate jej batožiny oblečenie. Privolala pomoc mladšiemu spolužiakovi, ktorého na ulici prepadli. Martina je všade. Zapája sa do mnohých školských aktivít a vždy ochotne pomáha pri ich organizácií.

Druhou ocenenou bola Monika Tollaová, žiačka 9. A triedy zo ZŠ Tupolevova 20. Svojou otvorenosťou, empatiou a ochotou pomáhať si získala prirodzenú autoritu medzi spolužiakmi a učiteľmi. Svojim vystupovaním, usilovnosťou a pracovitosťou ľahko nadchne kamarátov pre dobrú vec. Jej morálne aj povahové vlastnosti sa prejavujú tiež v práci, v školskom parlamente, kde je veľmi tvorivá a iniciatívna. Monika je aj veľmi dobrá športovkyňa, kanoistike sa venuje už 7 rokov a dosahuje veľmi dobré výsledky. Jej vynikajúce povahové a morálne vlastnosti sa prejavili aj počas súťaže v roku 2011, ktorá sa konala v Komárne. Asi 300 metrov po štarte sa súperka ocitla vo vode a prúd ju aj s člnom začal unášať do Dunaja. Monika aj napriek tomu, že týmto stratila možnosť umiestniť sa na medailovom mieste, ani na chvíľu nezaváhala, chytila súperku Kristínu Bubelovú s jej člnom a držala ju až do príchodu záchranného plavidla. Za tento mimoriadne ľudský čin dostala v roku 2011 od organizátorov súťaže cenu fair play. Keďže sa vedenie školy o tomto jej mimoriadnom čine dozvedelo až v tomto školskom roku, navrhlo ju na ocenenie v kategórii Detský čin roka.

DSCN0061 DSCN0088 DSCN0103

DSCN0105 DSCN0107 DSCN0114

DSCN0118 DSCN0121 DSCN0129

DSCN0138 DSCN0144 DSCN0148

web od 2day