Petržalka formou dotácií podporuje detské a mládežnícke aktivity

V prvom polroku si o účelovú dotáciu z rozpočtu mestskej časti Petržalka požiadalo 56 subjektov a ich finančné nároky dvojnásobne prekročili výšku prostriedkov vyčlenených v rozpočte na rok 2013. Petržalská samospráva prerozdelila medzi žiadateľov už viac ako 60 tisíc eur.

Účelové dotácie by mali predovšetkým slúžiť na podporu všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných služieb alebo účelov s trvalejšou hodnotou, tak v oblasti miestneho športu, kultúry, výchovy, životného prostredia, historických hodnôt, v sociálnej, zdravotnej alebo humanitárnej oblasti. „Pri rozdeľovaní účelových dotácií sme v tomto roku prihliadali predovšetkým na to, aby tieto prostriedky boli využité na pravidelnú a systematickú prácu s mladou generáciou. Dotácie smerovali do projektov zameraných na rozvoj osobnosti detí a mládeže a zmysluplné trávenie ich voľného času,“ povedal starosta Vladimír Bajan. Na rozdiel od minulého roka, kedy mestská časť podporila projekty zamerané na starostlivosť o seniorov, ľudí bez domova a projekty na podporu sociálne slabých obyvateľov, požiadalo v tomto kalendárnom roku o dotácie viac organizácií zameraných na prácu s deťmi a mládežou. Najväčší podiel prostriedkov získali FC Petržalka 1898 a MŠK Iskra Petržalka na rozvoj pohybových a športových aktivít a na činnosť dorasteneckých oddielov. Dotácie na rozvoj a podporu basketbalu vo výške osemtisíc eur si podelili dva petržalské športové kluby. Štyritisíc eur prispela mestská časť na obnovu zhorenej sviečkárskej dielne Združeniu na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím PPSC IMPULZ a tritisíc eur na terénnu sociálnu prácu a klubové aktivity pre deti a mládež zo sociálne znevýhodneného prostredia v Kopčanoch OZ Ulita. Ďalšie prostriedky získali napríklad OZ Kaspian na zabezpečenie sociálnych služieb pre deti a mládež, OZ Pomoc ohrozeným deťom na starostlivosť o obete domáceho násilia, OZ Živa na rozbeh chránenej dielne a kaviarne, OZ Domov pre každého na nákup posteľnej bielizne a čistiacich prostriedkov do útulku pre ľudí bez domova.

Žiadatelia môžu mestskú časť o dotáciu ešte požiadať, a to do 30. septembra 2013. Všetky informácie, tlačivo žiadosti ako aj príslušné VZN záujemcovia nájdu v rubrike dotácie.

web od 2day