Dotácie

V decembri 2017 bolo schválené VZN č.12/2017 ktoré prináša nový dotačný mechanizmus s navýšením finančných prostriedkov pre veľké športové kluby pôsobiace na území Petržalky. Predmetné VZN nadobudlo účinnosť 1.1.2018, pričom žiadosť o poskytnutie dotácie pre rok 2018 predloží žiadateľ mestskej časti najneskôr do 28.2. 2018. Všetky potrebné informácie k podmienkam čerpania dotácií pre veľké kluby v oblasti športu nájdete vo VZN č.12/2017.

Vyplnené tlačivo o dotáciu pre veľké športové kluby v zmysle VZN č.12/2017 môžete poslať poštou na adresu miestneho úradu, priniesť osobne do podateľne miestneho úradu alebo poslať aj elektronicky (podpísanú a naskenovanú) na mailovú adresu lydia.oveckova@petrzalka.sk.

Miestna samospráva každoročne poskytuje účelové dotácie aj pre neziskové organizácie, rôzne spolky a združenia či právnické osoby vykonávajúce verejno-prospešnú činnosť v najväčšej bratislavskej mestskej časti. V záujme zabezpečenia transparentnosti v procese prideľovania verejných financií, rozhodli petržalskí poslanci o zverejňovaní dôležitých informácií o jednotlivých žiadateľoch, účele a výške poskytnutej dotácie.

Vyplnené tlačivo – Žiadosť o dotáciu môžete poslať poštou na adresu miestneho úradu, priniesť osobne do podateľne miestneho úradu alebo poslať aj elektronicky (podpísanú a naskenovanú) na mailovú adresu katarina.tomcikova@petrzalka.sk.

Mestská časť dáva do pozornosti možnosť zúčastniť sa na rozhodovaní o udeľovaní dotácií. Záujemcovia o účasť na rokovaniach jednotlivých komisií sa môžu prihlásiť e-mailom príslušným tajomníkom komisií. Tí následne zabezpečia vyžrebovanie vždy jedného z prihlásených občanov a ich prizvanie na rokovanie tej ktorej komisie. O jednotlivých termínoch zasadnutia komisií budeme včas informovať. Zástupca obyvateľov sa na zasadnutí komisie zúčastní ako pozorovateľ, nemá právo hlasovať a nemá ani hlas poradný.

 

web od 2day