Prijímanie detí do materských škôl pre školský rok 2014/2015

Zákonný zástupca podá žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mestskej časti Bratislava-Petržalka pre školský rok 2014/2015 od 3. do 14. marca 2014. Žiadosť musí byť potvrdená všeobecným lekárom pre deti a dorast.

Do materskej školy sa spravidla prijímajú deti od troch do šesť rokov ich veku. Prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili päť rokov a majú v nasledujúcom školskom roku plniť povinnú školskú dochádzku, deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou a deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou.

V Mestskej časti Bratislava-Petržalka možno podať žiadosť a prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami s trvalým bydliskom v mestskej časti. Ľahko mentálne, zmyslovo alebo telesne postihnuté deti, s narušenou komunikačnou schopnosťou, deti s poruchami správania do MŠ Turnianska, deti s autizmom (poruchou autistického spektra) do MŠ Iľjušinova a deti s poruchami výživy do MŠ Pifflova. V tomto prípade zákonní zástupcovia detí predložia okrem žiadosti o prijatie dieťaťa do MŠ aj potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa a aj vyjadrenie centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie alebo centra špeciálno-pedagogického poradenstva, ktoré sú zaradené do siete školských zariadení SR.

Všetky materské školy poskytujú v spolupráci s Centrom pedagogicko-psychologického centra a prevencie testovanie školskej zrelosti pred nástupom do základnej školy.
Pri predložení žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do materskej školy predložia žiadosť potvrdenú všeobecným lekárom pre deti a dorast, občiansky preukaz zákonných zástupcov detí, potvrdenie o prechodnom pobyte z ohlasovne pobytov Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka.

Rozhodnutie o prijatí respektíve neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do materskej školy oznámi riaditeľka materskej školy najneskôr do 30. mája 2014.

Každá materská škola bude mať na všeobecne prístupnom mieste zverejnený termín, miesto a podmienky prijímania žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do materskej školy. Bližšie informácie k prijímaniu detí do materských škôl poskytne zákonným zástupcom detí v každej materskej škole riaditeľka alebo jej zástupkyňa.

web od 2day