Petržalka sa stala signatárom Charty kvality Slovenskej republiky

Počas pracovného stretnutia, ktoré sa konalo 3. februára na pôde mestskej časti Bratislava-Petržalka so zástupcami Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR a členmi Strategickej skupiny Rady národného programu kvality SR, podpísal starosta Vladimír Bajan Chartu kvality Slovenskej republiky. Je to ďalší z krokov, ktorým samospráva deklaruje svoje presvedčenie, že kvalita má byť trvalou súčasťou života obyvateľov Petržalky. Zároveň je prvou samosprávou na Slovensku, ktorá pripojila svoj podpis a vyjadrila tak súhlas s jej obsahom a zameraním. Okrem iného sa svojim podpisom zaviazala:

 

 

1. Všeobecne podporovať prístup ku kvalite v súkromnom i verejnom sektore formulovaný v prijatej Stratégii Národného programu kvality SR.
2. Rozvíjať výchovu ku kvalite na všetkých úrovniach vzdelávania od základného po najvyššie a podporovať výchovu k etike a morálke v rodine a v spoločnosti.
3. Rozvíjať súčasné chápanie metód a nástrojov kvality a sprístupňovať ich každému.
4. Aktívne rozširovať skúsenosti a najlepšiu prax v oblasti kvality a inovácií.
5. Podporovať a šíriť dobré meno „slovenskej kvality“ vo svete.
6. Usilovať každodenne o dosiahnutie nového pokroku v kvalite a inováciách.
7. Angažovať sa pre dosahovanie vysokej kvality a inovácií vo všetkom, čo človek vytvára a napĺňať ciele Národného programu kvality vyhlasované Radou.

Prijatie Charty kvality SR nadväzuje na Európsku chartu kvality, ktorou EÚ deklarovala svoje presvedčenie, že v globálnej svetovej ekonomike je kvalita určujúcim faktorom úspešnosti a rozhoduje, okrem iného, aj o úrovni života občanov.

Mestská časť začala s budovaním kvality prostredníctvom implementácie jedného z nástrojov manažérstva kvality – spoločným hodnotiacim rámcom CAF už v roku 2012. Na konci roku 2013 prevzal starosta mestskej časti z rúk ministra hospodárstva titul Efektívny používateľ modelu CAF. Jeho získaním preukázala mestská časť zlepšovanie vo všetkých hodnotených oblastiach. „Nezaspali sme na vavrínoch a v roku 2014 sa zapájame do súťaže Národná cena kvality Slovenskej republiky prostredníctvom druhej samohodnotiacej správy. Veríme, že nielen podpisom, ale konkrétnymi opatreniami preukazujeme našim obyvateľom, že kvalita života v mestskej časti je našou prioritou,“ povedal na margo podpisu Charty kvality SR starosta mestskej časti Vladimír Bajan.

web od 2day