Južné mesto Bratislava – zóna A1 – 2. etapa

Južné mesto Bratislava – zóna A1 – 2. etapa (Predĺženie platnosti územného rozhodnutia)

Popis stavby: Stavba pozostáva z troch administratívnych objektov G1-G3 s doplnkovou funkciou obchodných prevádzok, objekty sú navrhnuté ako sedem nadzemných podlaží so súvisiacimi objektmi podzemných garáží, inžinierskych sietí a komunikácií sekundárnej infraštruktúry s prepojením na samostatnú stavbu „Primárna infraštruktúra“. Celkový počet prakovacích miest je navrhnutých 495 miest.

Žiadateľ o územné rozhodnutie Avestus Petržalka s.r.o., Michalská 16, Bratislava
Žiadosť o územné rozhodnutie podaná Pôvodné UR: UKSP13658-TX1/10,11,12-Ja-17 zo dňa 23. 1. 2012
Žiadosť o predĺženie platnosti UR: 17. 12. 2013
Územné rozhodnutie vydané 1627/2014/10-UKSP/Vč-3, 6. 2. 2014 (predĺžené UR)

nie je právoplatné – je na odvolacom orgáne

Žiadosť o stavebné povolenie podaná
Stavebné povolenie vydané

web od 2day