O Návrhu územného plánu zóny Matador sa bude rokovať dlhšie

Starosta Petržalky Vladimír Bajan predĺžil termín prerokovania Návrhu územného plánu zóny Matador vzhľadom na zložitosť celého procesu ako aj množstvo pripomienok nielen vlastných ale aj z radov odborníkov, vlastníkov nehnuteľností a obyvateľov danej lokality do 28. februára 2015.

Urobil som tak aj s ohľadom na to, aby sa táto téma nestala predmetom predvolebného boja, čím by sa z neho mohla vytratiť vecnosť a konštruktívnosť. Zároveň chcem dať priestor aj novozvoleným poslancom, aby mohli uplatniť svoje prípadné pripomienky. Proces, na ktorom pracujeme už niekoľko rokov, si takúto našu pozornosť určite zaslúži,“ dodal Bajan.
Územný plán zóny je dobrým nástrojom na reguláciu územia mesta, obce či jej časti. Spodrobňuje celkový územný plán a určuje regulatívy pre riadenie a koordináciu stavebných aktivít a investičných činností v danom území. Okrem toho je cieľom spracovania územného plánu zóny aj umiestniť verejnoprospešné stavby. Územný plán zóny je zároveň záväzným podkladom pre územné konanie. Príprava, obstaranie a spracovanie územného plánu zóny je zložitý, niekoľkoročný a finančne náročný proces, preto mu nielen odborne spôsobilé osoby ale aj volení zástupcovia venujú náležitú pozornosť. Mestská časť Petržalka sa momentálne nachádza v procese tvorby Územného plánu zóny Matador. Jeho začiatok siaha do roku 2008, kedy miestne zastupiteľstvo mestskej časti zobralo na vedomie urbanistickú štúdiu Matador, schválilo stanovisko a uložilo prednostovi miestneho úradu, po schválení Zmien a doplnkov územného plánu hlavného mesta Bratislavy, predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva návrh na obstaranie územného plánu zóny. Zmeny a doplnky ÚPN schválilo mestské zastupiteľstvo v decembri 2011 s účinnosťou od 1.2.2012.

Mestská časť na základe týchto skutočností začala pracovať na obstaraní územného plánu zóny Matador a to vyhlásením verejného obstarávania (Vestník č.125/2012 pod číslom 07393-MSS dňa 29.6.2012). Spracovateľom sa stal Ing. arch. Jaroslav Coplák, PhD., Ekoplán, s.r.o., odborne spôsobilá osoba, s ktorou mestská časť uzavrela v septembri 2012 zmluvu o dielo. V januári 2013 prevzala mestská časť od spracovateľa prvú a druhú časť dokumentácie „Prieskumy a rozbory“ a návrh Zadania. Zadanie bolo prerokované s dotknutými orgánmi štátnej správy, organizáciami a verejnosťou a svojim uznesením ho v decembri 2013 schválilo aj Miestne zastupiteľstvo. Samotný Návrh územného plánu zóny predložil spracovateľ mestskej časti v júli 2014.

Od doručenia tohto návrhu tento dokument pozorne študujú odborníci z miestneho úradu, prebieha aj jeho prerokovanie s odbornou i laickou verejnosťou. Dňa 17. 9. 2014 sa uskutočnilo verejné prerokovanie návrhu s odborným výkladom spracovateľa v kinosále Domu kultúry Zrkadlový háj. Písomné stanoviská k návrhu je možné naďalej posielať na adresu mestskej časti. Ani novo stanoveným termínom pre doručovanie pripomienok nie je zďaleka celý proces ukončený, všetky doručené písomné stanoviská bude následne mestská časť v spolupráci so spracovateľom vyhodnocovať a znovu prerokovávať aj s tými, ktorí ich uplatnia. V každom prípade záverečné schvaľovanie Územného plánu zóny Matador bude v rukách nového zastupiteľstva, ktoré vzíde z novembrových komunálnych volieb.

web od 2day