Prerokovanie návrhu Územného plánu zóny MATADOR

Mestská časť Bratislava-Petržalka oznamuje, že v súlade s ustanoveniami § 23 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov uskutočňuje v termíne od 8. septembra do 17. októbra 2014 28. februára 2015 prerokovanie Návrhu Územného plánu zóny MATADOR. Termín prerokovania predĺžil starosta Petržalky Vladimír Bajan vzhľadom na zložitosť celého procesu ako aj množstvo pripomienok nielen vlastných ale aj z radov odborníkov, vlastníkov nehnuteľností a obyvateľov danej lokality.

Verejné prerokovanie návrhu s odborným výkladom spracovateľa ÚPN Z MATADOR sa uskutočnilo v stredu 17. septembra 2014 o 14:00 h v kinosále Domu kultúry Zrkadlový háj.

So spracovaným návrhom ÚPN Z MATADOR majú obyvatelia možnosť oboznámiť sa počas doby prerokovania na Miestnom úrade mestskej časti Bratislava-Petržalka, oddelení územného rozvoja a dopravy, č. dverí 401, Kutlíkova 17, Bratislava.

Návrh ÚPN Z MATADOR je zverejnený na úradnej tabuli Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka, Kutlíkova 17, Bratislava a tiež na internetovej stránke mestskej časti www.petrzalka.sk.

Stanoviská k návrhu ÚPN Z MATADOR je možné zaslať v termíne najneskôr do 17. 10. 2014 28. februára 2015 na adresu: Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka, oddelenie územného rozvoja a dopravy, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava 5 alebo na e-mailovú adresu: zuzana.kordosova@petrzalka.sk.

web od 2day