Samospráva rozšírila v rokoch 2011 až 2014 kapacity materských škôl o 280 miest

Mestská časť opakovane deklaruje záujem rozširovania kapacít materských škôl, aby mohla uspokojiť v súčasnosti evidovaných 311 oprávnených žiadostí. Samospráva vytvára nové miesta v prvom rade zriaďovaním nových tried v existujúcich materských školách (prestavbou z nebytových priestorov, telovýchovných miestností, služobných bytov, rušením prenájmov a pod.), zriaďovaním elokovaných tried na základných školách a v neposlednom rade rekonštrukciou objektov bývalých materských škôl, o ktorých zverenie ale musí najskôr požiadať vlastníkov.

Na základe pozitívnych skúseností získaných z prvého elokovaného pracoviska na ZŠ Holíčska, zriaďuje v súčasnosti samospráva v najexponovanejšej lokalite Dvory v ZŠ Tupolevova 4 nové triedy s kapacitou 88 miest a v ZŠ Nobelovo námestie 2 triedy s kapacitou 40 miest. Všetky elokované triedy budú pripravené na obsadenie deťmi už 1. januára 2015. Ďalších 18 miest bude k dispozícii už začiatkom novembra v MŠ Lachova. Na pokračovaní septembrového zasadnutia mestského zastupiteľstva by mali poslanci zveriť objekt bývalej materskej školy na Vyšehradskej ulici do správy mestskej časti. Tá potom musí nájsť potrebné zdroje na rekonštrukciu. Samospráva už oslovila aj BSK ako vlastníka objektu na Krásnohorskej ulici. K dnešnému dňu ale nedostala žiadne stanovisko. Mestská časť v súvislosti s rozširovaním kapacít materských škôl rokuje s investormi rozsiahlej zástavby Južné mesto o možnom finančnom príspevku. Požiadavku na vybudovanie materskej školy v tejto lokalite zadefinoval stavebný úrad aj v stavebnom konaní. „V rokovaniach s investorom som bol úspešný aj prípade výstavby polyfunkčného domu na Lužnej ulici. Mestská časť získala od investora finančnú zábezpeku vo výške stotisíc eur, ktorú použije na spracovanie projektovej dokumentácie na opravy a rekonštrukcie materských škôl“, dodal k plánom rozširovania kapacít starosta Vladimír Bajan. Rokovania s investormi prebiehajú aj v súčasnosti. Aj samotní investori si už uvedomujú nutnosť participácie na budovaní infraštruktúry, aby budúcim majiteľom bytov mohli v širokej konkurencii ponúknuť výhody, akými materská škola alebo ihrisko určite sú.

web od 2day