Ako zapísať dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky a školské obvody

Ako zapísať dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky do základnej školy.

  • Rodič, resp. zákonný zástupca dieťaťa zapíše dieťa v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má dieťa trvalý pobyt; v prípade, že si zákonný zástupca vyberie inú školu, musí túto skutočnosť nahlásiť riaditeľovi školy, do ktorej dieťa podľa spádovej oblasti patrí.
  • Riaditeľ zvolenej školy rozhodne o prijatí s prihliadnutím na umiestnenie detí zo školského obvodu spádovej školy a na kapacitné možnosti školy. Túto skutočnosť riaditeľ školy oznamuje aj zriaďovateľovi.

  • Pokiaľ sa zákonný zástupca rozhodne zmeniť školu dieťaťa dodatočne po zápise, musí to oznámiť škole, do ktorej dieťa predtým zapísal.
  • Zápisu sa zúčastňuje dieťa so zákonným zástupcom a potrebné je predložiť občiansky preukaz zákonného zástupcu a rodný list dieťaťa.
  • Pri zápise je potrebné uviesť osobné údaje: meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť, štátne občianstvo, trvalé bydlisko dieťaťa, ďalej meno, priezvisko a trvalé bydlisko zákonných zástupcov a adresu zamestnávateľa.
  • Zákonný zástupca môže zapísať svoje dieťa iba na jednu základnú školu.
  • Pri zápise môže okrem pedagógov posudzovať primeranú telesnú, psychickú a sociálnu vyspelosť dieťaťa a jeho motorické schopnosti prizvaný psychológ.
  • Do prvého ročníka môže nastúpiť dieťa, ktoré do 31. augusta 2015 dovŕši šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť. Výnimočne môže zákonný zástupca požiadať o prijatie dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky aj keď do stanoveného termínu (31. 8. 2015) nedovŕši dieťa šesť rokov – k žiadosti musí priložiť súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast.
  • Zákonný zástupca môže na základe písomnej žiadosti požiadať riaditeľa základnej školy o odklad povinnej školskej dochádzky o jeden školský rok, ak dieťa po dovŕšení šiesteho roku veku nedosiahlo školskú spôsobilosť. Súčasťou žiadosti je odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie zaradeného do siete škôl a školských zariadení SR.
  • Ak zákonný zástupca písomne požiada riaditeľa školy o možnosť plniť povinnú školskú dochádzku mimo územia SR, táto škola sa stáva jeho kmeňovou. Následne riaditeľ školy vydá rozhodnutie o povolení plniť povinnú školskú dochádzku mimo územia SR a dohodne so zákonným zástupcom ďalšie podmienky vzdelávania v zahraničí. Po príchode do krajiny pobytu zákonný zástupca prihlási dieťa do školy a oznámi do 30 dní kmeňovej škole názov a adresu školy v zahraničí.

Školské obvody určuje VZN č. 5/2012 o školských obvodoch základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka.

Prvý školský obvod – Základná škola Budatínska 61
Budatínska (čísla 29 – 63), Beňadická ( okrem nepár. čísel 9 – 21), Lietavská, Vyšehradská (nepárne čísla 1 – 23) a všetky párne čísla, Znievska;

Druhý školský obvod – Základná škola Černyševského 8
Černyševského, Farského, Jungmannova, Macharova, Mánesovo námestie, Pifflova, Vavilovova, Vlastenecké nám., Wolkrova;

Tretí školský obvod – Základná škola Dudova 2
Ambroseho, Bradáčova, Hrobákova, Kutlíkova, Osuského (párne čísla), Romanova, Rovniankova, Starhradská, Starohájska;

Štvrtý školský obvod – Základná škola Gessayova 2
Gessayova, Námestie hraničiarov (párne čísla), Osuského (nepárne čísla); Rusovská cesta (čísla 60-70);

Piaty školský obvod – Základná škola Holíčska 50
Brančská, Budatínska (čísla 1-27), Holíčska, Smolenická, Strečnianska, Šintavská, Tematínska, Topoľčianska;

Šiesty školský obvod – Základná škola Lachova 1
Bosákova, Furdekova, Lachova, Mlynarovičova, Námestie hraničiarov (nepárne čísla), Haanova 1, 3, 11, 13, 14, 14A, 15, 17, 19, 21, 31, 33, 35, 37, 39, 41, Lužná, Šustekova 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 45, 47, 49, 51;

Siedmy školský obvod – Základná škola Nobelovo námestie 6
Bohrova, Dargovská, Dubnická, Gercenova, Gogoľova, Goralská, Handlovská, Harmanecká, Hrobárska, Jaroslavova, Kapicova, Kaukazská, Kežmarské námestie, Kremnická, Krupinská, Kubínska, Lenardova, Levočská, Ľubietovská, Nábrežná, Nobelovo námestie, Novobanská, Očovská, Pečnianska, Planckova, Prokopova, Röntgenova, Rusovská cesta (okrem čísel 60 – 70), Údernícka, Viedenská cesta, Vilová, Vranovská, Zadunajská cesta, Záporožská;

Ôsmy školský obvod – Základná škola Pankúchova 4
Bulíkova, Blagoevova, Dolnozemská, A. Gwerkovej, Haanova (párne čísla okrem 14 a 14A), Jankolova, Klokočova, Kočánkova, Mamateyova, Májová, M. Medveďovej, Pankúchova, Pobrežná, Poloreckého, Sosnova, M. C. Sklodowskej, Šustekova 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31;

Deviaty školský obvod – Základná škola Prokofievova 5
Andrusovova, Belinského, Bratská, Čapajevova, Fedinova, Hálova, Kolmá, Kopčianska, Panónska cesta (od Rusovskej cesty po Bratskú), Prokofievova, Ševčenkova, Švabinského;

Desiaty školský obvod – Základná škola Tupolevova 20
Iľjušinova, Jiráskova, Markova, Pajštúnska, Tupolevova;

Jedenásty školský obvod – Základná škola Turnianska 10
Antolská, Beňadická (nepárne čísla 9 – 21), Betliarska, Bzovícka, Humenské námestie, Janíkovské role Fiľakovská, Sitnianska, Urpínska, Jantárová cesta (od Betliarskej po Panónsku), Jasovská, Južné mesto zóna „C“- Azúrová, Béžová, Fialová, Žltá, Slnečnicové námestie, Krásnohorská, Ľubovnianska, Šášovská, Turnianska, Vígľašská, Vyšehradská (čísla 25 – 39), Žehrianska.

web od 2day