Návrh dotačných pravidiel počíta so štedrou podporou

Petržalčania majú priestor na to, aby sa zapojili do novelizácie pravidiel poskytovania dotácií z rozpočtu mestskej časti. Tento návrh počíta so zriadením osobitnej hodnotiacej komisie, tiež upravuje maximálnu výšku dotácie a určuje pomer výšky dotácie k celkovým nákladom.
Ďalšími zmenami v poskytovaní dotácií je napríklad stanovenie podporovaných programov, spresnenie a doplnenie povinných náležitostí žiadateľov a tiež zadefinovanie spôsobu tvorby finančných prostriedkov na dotácie.

Dotačná štedrosť
Petržalka v minulom roku prostredníctvom dotácií podporila 54 žiadateľov celkovou výškou 66 000 eur. Najviac peňazí, takmer 40 000 eur smerovalo do oblasti športu na zabezpečenie 23 projektov. Na podporu sociálnych vecí a zdravotníctva dala Petržalka viac ako 20 000 a podporila 18 žiadateľov. Najmenej financií pýtali žiadatelia na podporu kultúrnych projektov, samospráva prijala 17 žiadostí, z toho podporia 8 podujatí v hodnote viac ako 5 000 eur. V roku 2013 mestská časť poskytla na dotáciách sumu 110 000 eur. V tomto roku sa z dotácií zrealizuje napríklad úspešné divadelné predstavenie petržalských seniorov Petržalská svadba, Úvodný dostihový deň sezóny 2015, či Terénna terapia pre ľudí závislých od psychoaktívnych látok.

Nové programy
Dotačné pravidlá definovali šesť programov podpory, takže podpora oblastí je naozaj veľmi široká. Ide o program Komunitná spoločnosť, ktorý sleduje zvyšovanie informovanosti obyvateľov Petržalky a zlepšenie prístupu k informáciám a tiež napríklad zvyšovanie podielu obyvateľov na správe vecí verejných. Zelená a čistá Petržalka je názov ďalšieho dotačného programu. Má prispieť k zlepšovaniu vzťahov obyvateľov k ich bezprostrednému okoliu a obnovu či tvorbu zelene na území mestskej časti. Program nazvaný Kultúra sleduje tvorbu, rozvoj, ochranu či obnovu, alebo prezentáciu duchovných a kultúrnych hodnôt. Ale tiež napríklad prehliadky, súťaže, koncerty, vystúpenia, prípadne festivaly. Šport je zameraný na podporu účasti talentovaných športovcov na regionálnych, celoslovenských alebo medzinárodných súťažiach. V poradí piaty program Vzdelávanie má ambíciu podporovať letné tábory, alebo mimoškolské a voľnočasové aktivity pre deti a mládež. V rámci Sociálnej starostlivosti má mestská časť záujem podporovať programy a projekty pre seniorov, rodiny s deťmi a pre znevýhodnených.

Nové pravidlá
Podľa návrhu všeobecne záväzného nariadenia žiadateľ predloží žiadosť o poskytnutie dotácie Miestnemu úradu mestskej časti najneskôr do 30. Októbra príslušného kalendárneho roka. O poskytnutí dotácie nad 2 000 eur rozhodne mestská časť do 90 dní od doručenia žiadosti. O poskytnutí dotácie do 2 000 eur podľa návrhu rozhoduje starosta do 30 dní od podania žiadosti. O dotácii nad 2 000 eur by malo rozhodovať miestne zastupiteľstvo. Pre žiadosti v takejto výške bude zriadená osobitná komisia, ktorej cieľom bude vecné posúdenie kvality žiadosti.

Priestor pre ľudí
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o poskytovaní finančných dotácií z rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Petržalka bol 10. marca 2015 sprístupnený na verejné pripomienkovanie na web stránke Petržalky a jej úradnej tabuli, ktoré končí 24. marca 2015.
Fyzické osoby a právnické osoby môžu uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na Miestnom úrade mestskej časti. Pripomienky je možné zasielať elektronickou poštou na adresu: milka.podmajerska@petrzalka.sk, písomne na adresu Miestny úrad Bratislava-Petržalka, kancelária prednostu, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava alebo osobne v sídle Miestneho úradu mestskej časti, Kutlíkova 17, kancelária prednostu, číslo dverí 109.
Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety (názory, námety a odporúčania) nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

web od 2day