Žiadosť o stavebné povolenie – Južné mesto – zóna B1 – prípojky VN, trafostanice a NN rozvody

Žiadosť o stavebné povolenie sa týka časti stavebných objektov (prípojky VN, trafostanice a NN rozvody) stavby „Južné mesto – zóna B1, Bratislava, Petržalka“, vo vzťahu ku ktorej bolo dňa 23. 10. 2006 vydané záverečné stanovisko podľa zákona č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov pod č. 4242/04-1.6/ml, ktoré je uverejnené na stránke www.enviroportal.sk.

web od 2day