Žiadosť o stavebné povolenie – Južné mesto – zóna B1 – komunikácie

Predmetom žiadosti o stavebné povolenie sú pozemné komunikácie, odstavné a parkovacie plochy, chodníky pre peších a dopravné pripojenie na nadradenú komunikačnú sieť k stavbe „ Južné mesto, zóna B1, Bratislava-Petržalka“, vo vzťahu ku ktorej bolo dňa 23. 10. 2006 vydané záverečné stanovisko podľa zákona č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov pod č. 4242/04-1.6/ml, ktoré je uverejnené na stránke www.enviroportal.sk.

web od 2day