Proti násiliu bojujeme aktívnou pomocou

Násilie na ženách je jeden z obrovských medziľudských problémov, na ktorý treba reagovať nielen prevenciou, ale aj riešeniami. Jedným z nich sú aktivity, ktoré dlhodobo realizuje MČ Bratislava-Petržalka v rámci svojej sociálnej politiky.

Petržalka už viac ako päť rokov vykonáva aktivity vyplývajúce z Národného akčného plánu eliminácie a prevencie násilia páchaného na ženách. „Naše aktivity sledujú zvyšovanie informovanosti aj konkrétnu pomoc obetiam domáceho násilia,“ konštatuje starosta Vladimír Bajan a ďalej dopĺňa: „Formou jednorazovej sociálnej výpomoci sme od roku 2010 pomohli takmer 600 ženám na ktorých bola páchaná určitá forma násilia. Tieto čísla nie sú dobré, pretože by sme boli najradšej keby nikto nebol v takej situácii, že potrebuje pomoc.“Mestská časť tiež poskytuje utajené bývanie pre Občianske združenie Nádej. Na základe zmluvy o prenájme sú prenajaté dve garsónky v ktorých poskytujeme núdzové bývanie. Okrem toho poskytujeme núdzové bývanie ženám v Stredisku sociálnych služieb. Táto služba bola za ostatných päť rokov poskytnutá 150 ženám. Petržalské oddelenie sociálnych vecí okrem toho poskytuje aj sociálne poradenstvo. Týka sa napríklad pomoci pri zabezpečovaní krízového centra, ktoré klientkam poskytuje odbornú právnu, psychologickú, prípadne zdravotnú či edukačnú pomoc.

Starosta Vladimír Bajan na margo týchto foriem pomoci dodáva: „Proti násiliu bojujeme aktívnou pomocou, pretože sila samosprávy je aj v tom, ako dokáže pomôcť ľuďom vo veľmi zložitých životných situáciách, v ktorých si samy nevedia rady.“

web od 2day