V Petržalke rastie záujem o domácu opatrovateľskú službu

Domáca opatrovateľská služba je jednou z možností ako pomôcť rodinám, odbremeniť najbližších a zvýšiť kvalitu života seniorov. Petržalka každoročne eviduje nárast počtu seniorom, ktorým túto pomoc cez Stredisko sociálnych služieb Petržalka poskytuje.
Jeho riaditeľka Soňa Chanečková hovorí, že „domáca opatrovateľská služba je pravidelná starostlivosť určená pre podporu samostatného života občanov odkázaných na pomoc inej osoby.“
Domáca opatrovateľská služba v praxi znamená poskytovanie úkonov zameraných napríklad na osobnú hygienu, starostlivosť o domácnosť, sprievod na lekárske vyšetrenie, ale aj dovoz obedov. Zároveň zahŕňa sociálne poradenstvo, ktoré sa týka informácií legislatívnoprávneho zamerania aj vecného charakteru.
S každoročným nárastom počtu klientom, ktorým je poskytovaná domáca opatrovateľská služba, sa zvyšuje aj počet opatrovateliek a zároveň aj objem financií vyčlenených z rozpočtu mestskej časti. Kým napríklad v roku 2012 bola táto forma pomoci zabezpečovaná 36 opatrovateľkami pre 146 klientov, v minulom roku pomáhalo 43 opatrovateliek 198 klientom. Z rozpočtu Petržalky bolo v roku 2014 na tento druh sociálnej služby vyčlenených takmer 378 000 eur.
Prínos tejto formy pomoci vidí starosta Vladimír Bajan v tom, že „táto služba umožňuje seniorom žiť pokojným životom v prirodzenom a dôverne známom domácom prostredí s blízkymi, pričom poskytuje pocit istoty a umožňuje žiť nezávislý život.
Detaily – podmienky pre poskytovanie sociálnej služby, ako aj informácie o tom komu nemožno túto pomoc poskytovať a čo všetko zahŕňa domáca opatrovateľská služba – spracovala mestská časť Bratislava-Petržalka do newslettera, ktorý je prístupný na web stránke a sociálnej sieti mestskej časti. Všetky newslettre sú na požiadanie zasielané obyvateľom, ktorí sa zaslaním emailu na tlacove@petrzalka.sk prihlásili k ich odberu.

web od 2day