Polyfunkčný bytový dom VAZEX – Jasovská ulica

Polyfunkčný bytový dom – Jasovská ulica

Popis stavby: Podpivničený polyfunkčný objekt je zložený z troch radových chodbových sekcií. Krajné dve sekcie majú jedno podzemné garážové podlažie a 6 nadzemných podlaží – prízemie obsahuje domovú a občiansku vybavenosť, na 2.-6. NP sú byty (spolu 100 bytov). Stredná sekcia má jedno podzemné garážové podlažie a 3 nadzemné podlažia – na prízemí sú obchodné prevádzky a na 2. a 3. NP administratíva.
Počet parkovacích miest: spolu 307 – z toho 153 v integrovanej hromadnej garáži v 1. PP, 37 v integrovaných garážach na 1. NP a 117 na teréne a streche garáží.
Súčasťou riešenia je z celkového počtu parkovacích miest vyčlenená náhrada za zabraté jestvujúce verejné parkovisko, ktorá bude zabezpečená ako verejné bezplatné parkovanie v počte 80 parkovacích miest, z toho už v etape prípravy územia 40 parkovacích miest, v súlade so stanoviskom Krajského dopravného inšpektorátu

Žiadateľ o územné rozhodnutie VAZEX Group, s.r.o., Palisády 1, 811 01 Bratislava

Nový stavební:
OTP Building, s.r.o.
Tallerova 10, BA

Žiadosť o územné rozhodnutie podaná 13. 9. 2010
Územné rozhodnutie vydané 21. 8. 2014 – Oznámenie o rozšírení okruhu účastníkov konania.
22. 8. 2014 Prerušenie konania z dôvodu podania námierok proti obsahu záväzného stanoviska.

10.7.2015 vydané územné rozhodnutie č. 247/2015/10-UKSP/Vč-14

nie je právoplatné – je na odvolacom orgáne

Žiadosť o stavebné povolenie podaná
Stavebné povolenie vydané

web od 2day