Verejná obchodná súťaž na prevádzkovateľa parkovacieho systému

Fakty

Verejnú obchodnú súťaž pre mestskú časť zastrešovala renomovaná právnická firma Ružička Csekes s.r.o., (v tomto roku absolútny víťaz v kategórii „Verejné obstarávania“ v rámci súťaže Právnická firma roka, kde obhájili prvenstvo z minulých rokov či držiteľ ocenenia „Veľmi odporúčaná advokátska kancelária“ v rámci kategórie „Právo hospodárskej súťaže“). Okrem toho mestská časť v rámci prípravy celej parkovacej politiky – vrátane súťaže – spolupracovala aj s Výskumným ústavom dopravným v Žiline.

Termíny
Dňa 23.01.2015 v súlade s uznesením miestneho zastupiteľstva vyhlásila Mestská časť Bratislava-Petržalka obchodnú verejnú súťaž „Prevádzkovanie parkovacieho systému Mestskej časti Bratislava – Petržalka“ v denníkoch Pravda a Hospodárske noviny podľa § 281 – § 288 zákona č. 513/1991 Z.z. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov o najvhodnejší návrh na uzatvorenie koncesnej zmluvy, ktorou vyhlasovateľ udelí koncesiu na prevádzku parkovacieho systému Mestskej časti Bratislava Petržalka s termínom predloženia ponúk navrhovateľov do 13.2.2015.
Zároveň mestská časť zverejnila na webovej stránke Súťažné podmienky. V dňoch 9. februára a 10. februára bolo v denníkoch Pravda a Hospodárske noviny zverejnené predĺženie termínu predkladania ponúk k obchodnej verejnej súťaži s konečným termínom predkladania do 27.2.2015.

Do súťaže sa prihlásili 3 právnické osoby, ktoré doručili dňa 27.2.2015 na miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka svoje súťažné návrhy.
CINOOC, s.r.o., Pribinova 25, Bratislava
EEI s.r.o., Laurinská 18, Bratislava
VINCI Park Slovakia, s.r.o., Pri trati 25, Bratislava

Vyhlasovateľ vyzval 17. marca všetky zúčastnené spoločnosti a požiadal ich o doplnenie a vysvetlenie Súťažných návrhov. V záujme vytvorenia väčšieho najmä časového priestoru boli navrhovatelia opätovne 30. marca vyzvaní na doplnenie Súťažných návrhov, vo výzve boli upozornení na konkrétne nedostatky návrhu.
Celkom teda mali uchádzači viac ako dva mesiace na splnenie všetkých požadovaných podmienok.

Podmienky
V čom nesplnila podmienky súťaže spoločnosť CINOOC s.r.o.
Z výpisu z obchodného registra navrhovateľa nie je zrejmé, že je oprávnený poskytovať služby v zmysle koncesnej zmluvy,
Navrhovateľ nepredložil výkazy ziskov a strát, ani výkazy o príjmoch a výdavkoch, po výzve predložil úradne overené kópie dokumentov s úradným prekladom v rozsahu výroku audítora a výkazov ziskov a strát za spoločnosť Kapsch TrafficComAG.
Navrhovateľ nepredložil poistnú zmluvu.
Návrh neobsahoval jednoznačnú identifikáciu navrhovateľa.
Navrhovateľ predložil výpisy z Obchodných registrov svojich subdodávateľov, bez právneho prepojenia na týchto subdodávateľov
Viacero dokladov spoločnosti bolo doložených fotokópiou v cudzom jazyku bez úradného overenia pravosti, tak ako bolo požadované v podmienkach súťaže
Navrhovateľ nepreukázal technickú a odbornú spôsobilosť na realizáciu predmetu zákazky, napr. poskytovanie dvoch alebo viacerých významných služieb v uplynulých troch rokoch, ktoré zahŕňajú dopravnú projekciu, dodanie, implementácia a správa jednotného centrálneho informačného systému zóny plateného parkovania pre zabezpečenie technologickej správy a kontroly, dodanie, inštalácia a prevádzka automatizovaného dopravného monitoringu
Vyhlasovateľ umožnil preukázať splnenie podmienok a referencie aj prostredníctvom tretích osôb, napriek tomu navrhovateľ tieto referencie nepreukázal, alebo nedoložil zmluvu alebo iný právny vzťah, ktorý by ho oprávňoval tieto referencie tretích osôb použiť
Spoločnosť nemá ani jedného zamestnanca a nie je prihlásená ako platca DPH.

V čom nesplnila podmienky spoločnosť VINCI Park Slovakia, s.r.o.
Navrhovateľ predložil výkaz ziskov a strát spoločnosti VINCI Park CZ, a.s., pričom nepredložil zmluvu s touto spoločnosťou podľa 12.7 Podmienok súťaže.
Navrhovateľ nepredložil poistnú zmluvu, iba čestné vyhlásenie o poistnej zmluve uzatvorenej spoločnosťou VINCI Park SA, t.j. subjektom odlišným od navrhovateľa.
Navrhovateľ predložil ISO certifikáty spoločnosti VINCI Park CZ, a.s., pričom nepredložil zmluvu s touto spoločnosťou podľa 12.7 Podmienok súťaže.
Navrhovateľ nepredložil kompletne požadované referencie ale iba potvrdenia o realizácií zákaziek iných firiem, ktoré nie sú priamo prepojené s materskou spoločnosťou VINCI Park SA, naviac nepredložil požadovaný právny vzťah, ktorý by ho tieto referencie oprávňoval použiť.
Z referencií predložených navrhovateľom nie je zrejmé, či spĺňajú požiadavky na závorové systémy.

Záver vyhodnocovaniaKomisia pre posúdenie predložených súťažných návrhov OVS na základe odborného posúdenia konštatovala, že súťažné návrhy spoločnosti CINOOC s.r.o. a spoločnosti VINCI Park Slovakia, s.r.o. nepreukázali splnenie všetkých súťažných podmienok.
Komisia odporučila Vyhlasovateľovi prijať súťažný návrh spoločnosti EEI s.r.o z dôvodu splnenia všetkých podmienok súťaže.
Obálky s cenovými ponukami dvoch neúspešných navrhovateľov sa preto neotvárali a boli im vrátené.

web od 2day