Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia – Polyfunkčný dom Lužná

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia, ktoré sa týka stavby „Polyfunkčný dom Lužná – SO 100 1. Etapa – budova „a“ sekcia A+B na pozemku parcelné číslo 5398/5 v katastrálnom území Petržalka,“ na Lužnej ul. V Bratislave, ku realizácii stavby bolo vydané rozhodnutie Obvodného úradu životného prostredia v Bratislave oddelenie prierezových enviromentálnych činností dňa 12. 11. 2012 č. ZPO/2012/04096-30/ANJ/BA V, ktoré je uverejnené na stránke http://enviroportal.sk.

web od 2day