Návrh na vydanie užívacieho povolenia – Južné mesto, zóna C2 – 1.etapa

Predmetom návrhu na vydanie užívacieho povolenia je riešenie potrieb statickej dopravy a dopravné napojenie pre stavbu „ Južné mesto, zóna C2 – 1.etapa, Bratislava-Petržalka“, ku ktorej bolo dňa 23. 10. 2006 vydané záverečné stanovisko podľa zákona č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov pod č. 4242/04-1.6/ml, ktoré je uverejnené na stránke www.enviroportal.sk.

web od 2day