Tri stovky príležitostí pre žiakov

Takmer tri stovky krúžkov sú k dispozícii pre žiakov na Petržalských základných školách. Každý žiak má na tento školský rok k dispozícii vzdelávací poukaz v hodnote 30 eur a je len na ňom, pre ktorú voľnočasovú aktivitu sa rozhodne.

Každá z jedenástich petržalských základných škôl sa snaží na každý školský rok vytvoriť pestrú ponuku záujmovú činnosti, aby žiaci mali možnosť plnohodnotne tráviť svoj voľný čas v školskom klube. Školy pritom zabezpečujú odborníkov pre vedenie krúžkov a to podľa záujmu a preferencií detí. V prvom rade vychádzajú školy z vlastných personálnych zdrojov, t.j. výchovných pracovníkov, ktorí so žiakmi pracujú v popoludňajších hodinách na rozvoji ich schopností a zručností, ich talentu či už športového, hudobného alebo výtvarného. Školy môžu taktiež využiť a prenajať si iné organizácie a vedúcich krúžkov na zabezpečenie záujmovej činnosti. „V minulom školskom roku navštevovalo dve stovky rôznych krúžkov 3539 žiakov z celkového počtu 4148, čo svedčí o vysokom záujme o krúžkovú činnosť ponúkanú našimi školami“, skonštatoval starosta Vladimír Bajan a dodal, že na podporu voľnočasových aktivít v základných školách vyčlenila mestská časť na tento rok vo svojom rozpočte čiastku 1 milión 46 tisíc 613 eur.

Starosta Petržalky Vladimír Bajan tvrdí, že základné školy sa neorientujú len na počet, ale v prvom rade na príťažlivosť krúžkov. „Našich žiakov nemôžme ohúriť počtom krúžkov, ale práve tým, čo im ponúkajú. Aj preto budeme veľmi precízne vyhodnocovať koľko žiakov sa rozhodlo pre takúto formu voľnočasových mimoškolských aktivít, ktorá ponuka ich najviac zaujala a o ktorú bol najmenší záujem. Tomu samozrejme prispôsobíme ponuku pre ďalší školský rok.“ Žiaci si spomedzi klasických krúžkov môžu vybrať napríklad aj strelecký krúžok na Budatínskej, balet na Černyševského, žurnalistický krúžok na Dudovej, rope skipping na Gessayovej, varenie na Holíčskej, bojové športy a sebaobrana na Lachovej, malí výskumníci na Nobelovom, ochranársky na Pankúchovej, mladých čitateľov na Prokofievovej, hokejbal a florbal na Tupolevovej či geocaching a kin-ball na Turnianskej.

V súvislosti so záujmovou činnosťou vydávajú školy každému žiakovi najneskôr do 10. septembra príslušného roka vzdelávací poukaz. Ten žiak po výbere krúžku odovzdá škole alebo školskému zariadeniu, ktoré ho prijalo na záujmové vzdelávanie, a to najneskôr do 25. septembra. Vzdelávací poukaz je osobitný ročný príspevok štátu na záujmové vzdelávanie poskytované školami a školskými zariadeniami. Poskytovateľ záujmového vzdelávania financovaného prostredníctvom vzdelávacích poukazov môže organizovať pre žiakov v čase mimo vyučovania aktivity, ktorých obsah je zameraný na záujmovú, rekreačnú, telovýchovnú a spoločenskú činnosť žiakov. Obsah činností je odlišný od učebných osnov povinných vyučovacích predmetov, voliteľných predmetov a nepovinných predmetov. Záujmové vzdelávanie je poskytované v rozsahu najmenej 60 hodín v školskom roku.

web od 2day