Pýtali ste sa na parkovanie v online diskusii

V pravidelnej online diskusii so starostom sa opäť obyvatelia mali možnosť klásť starostovi otázky súvisiace so zámerom petržalskej samosprávy zaviesť parkovaciu politiku na území Petržalky a vniesť tak do parkovania systém a poriadok. Obyvatelia opäť poslali viac otázok ako bolo možné za jednu hodinu zodpovedať, preto ich odpocede zverejňujeme aj touto cestou. Pripomíname, že ďalšiu možnosť dozvedieť sa viac o parkovacej politike, majú obyvatelia 20. októbra 2015 o 17.00 h v Klube Za zrkadlom v dome klultúry na Rovniankovej ulici.

 

IVAN LUČANIČ

Dobrý deň pán starosta,

rád by som sa spýtal opätovne otázku, ktorú som sa spýtal na zastupiteľstve, pretože Vašu odpoveď, ktorú ste poskytli tu na Vašej stránke nepovažujem za dostačujúcu. Takže pán starosta, kto bude zabezpečovať technickú údržbu parkovacích miest a parkovísk v zmysle nevyhnutných stavebných úprav, rozumejme výtlkom a iným drobným nevyhnutným opravám, vzhľadom na to, že firma EEI sa v koncesnej zmluve, ktorú ste podpísali, zaviazala vykonávať túto činnosť len do výšky 3000 Eur.

Moja otázka sa naozaj týka len stavebných úprav, pretože viem, že mnohé parkoviská a parkovacie miesta sú v havarijnom stave už niekoľko rokov. Neraz sa stalo, že vodiči priamo na parkoviskách dostali na rôznych výtlkoch defekty, či si poškodili tlmiče. Preto sa pýtam, keď už máme za parkovanie platiť, kto to bude vykonávať? Zároveň sa pýtam, či je pravda, že MČ Petržalka vynaložila na takéto stavebné úpravy a opravy havarijneho stavu petržalských parkovísk za posledné roky v priemere 60 000 Eur ročne? Ak to nie je pravda, uveďte prosím koľko takáto činnosť MČ Petržalka stála.

Vďaka

Dobrý deň,

začnem tým, že suma 60 tis. eur ročne nebola vyhradená len na parkoviská, ale na správu a údržbu všetkých komunikácií, teda aj chodníkov a ciest. A opäť môžem len zopakovať, že v koncesnej zmluve sú jasne uvedené ( čl. 3.3.2) aj ďalšie náklady(popri Vami spomínaných 3 tis. eur), ktoré bude znášať koncesionár v rámci údržby parkovacích miest a to najmä letná údržba parkovacích miest, čistenie, zametanie, správa a údržba dopravného značenia a hlavne komplexná zimná údržba, tzn. najmä odstraňovanie snehového nánosu. Všetky tieto činnosti budú oproti súčasnému stavu výrazne zvyšovať komfort užívania parkovacích miest, kde hlavne v prípade odhŕňania snehu mestská časť na tieto aktivity v rozpočte finančné prostriedky nemala. Celkovo je možné povedať, že pri takejto komplexnej údržbe sa bavíme rádovo v 10 tisícoch eur ročne, preto je potrebné zmluvu čítať komplexne a nie vytrhávať jej časti z kontextu. Bez ohľadu na výšku investície bude koncesionár povinný udržať minimálne 95% parkovacích miest v prevádzkyschopnom stave a to pod hrozbou pokuty. Inak povedané vynaložiť bude musieť toľko financií, aby zabezpečil prevádzkyschopnosť minimálne 95% parkovacích miest.

BRATISLAVČAN

Prílohou návrhu VZN o parkovacej politike je aj štúdia, kde sú uvedené nákresy parkovacích miest v jednotlivých lokalitách Petržalky. Podľa tejto štúdie a porovnaním s praxou je jasné, že tieto lokality prídu o desiatky miest, kde sa doteraz legálne parkuje a pritom nejde o žiadne porušenie zákona, ani o bránenie iným účastníkom – chodcom, cyklistom (napr. rôzne slepé chodníky, asfaltové plochy bez využitia…). Prečo návrh nepočíta s takýmto parkovaním a oberá tak obyvateľov o časť parkovacích plôch?

Dobrý deň,

možno by bolo dobré hovoriť o konkrétnej lokalite a konkrétnych prípadoch, vo všeobecnosti však platí, že našou ambíciou nie je a ani nemôže byť zlegalizovať všetky miesta, kde doteraz autá stáli, pretože sa tak často dialo v rozpore s legislatívou, ale napr. aj v tesnej blízkosti detských ihrísk – čo ohrozovalo zdravie detí, na zeleni, ktorú tým ničili a podobne. Rovnako podľa vyjadrení záchranných zložiek bolo nevyhnutné zaviesť také opatrenia, ktoré by zabezpečili ich dostupnosť k ľuďom či požiarom. Na druhej strane uprednostnením rezidentov podľa prepočtov Výskumného ústavu dopravného, ktorý realizoval celoplošné meranie obsadenosti parkovacích kapacít, získame desiatky možno stovky parkovacích miest ,ktoré dnes zaberajú nerezidenti. Následne postupnými dopravnými úpravami (napr. zjednosmernením) budeme realizovať ďalšie parkovacie miesta.

 JURAJ PEKAREK:

Dobrý deň pan Bajan,

Na miestnom zastupiteľstve ste nezodpovedali reálne žiadnu otázku občanov len ste ich zahrnuli obrovskou kopou čísel a štatistik.

Ja mam niekoľko otázok a už som ich aj spomínal na zastupiteľstve.

 1. Spomínali ste že nove parkovacie miesta by vyšli mestskú časť 21 mil €, ako teda firma zabezpečí nove parkovacie miesta, keď vieme že tie ktoré teraz sú, sú nedostačujúce pre obyvateľov?
 2. Prečo sa to nerieši v rámci mestskej časti aby peniaze ostali v Petržalke? Mestská časť staré mesto to rieši vo svojej réžii, rezidentne parkovanie stoji 10€ na rok, zamestnanci samosprávy len vydávajú kartičku v rámci štandardných úkonov, Boxy sa raz za rok premaľujú(aj keď by to bola externá firma), sms bránu majú tiež aktívnu tak sa pýtam aký je to obrovsky problém sa s nimi dohodnúť a posunúť know-how do Petržalky? Predsa len mesto je jeden celok a mestské časti si chcú pomáhať a vyjde to jednoznačne lacnejšie.
 3. Ako je možne podpísať zmluvu s firmou, keď potom nedáte o nej hlasovať lebo neboli ešte všetky detail doriešene a treba ju prepracovať?. Takže sa pýtam, prečo boli ostatne firmy vylúčene, keď mali lacnejšie alternatívy a oveľa väčšiu skúsenosť ako tato firma a neje na mieste teda ešte raz vypísať súťaž a podpísať už naozaj sfinalizovanú ponuku?
 4. A posledná moja otázka je: dna 27.10.2015 ma byt mimoriadne zastupiteľstvo na schválenie tejto zmluvy a aké mi neznáme ako chcete implementovať všetky zmeny keď už len s ladmi budete diskutovať 20.10. to skôr vychádza ako že to bude len zavádzanie obyvateľov lebo za 7 dni niečo z toho implementovať je nemožne.

Ďakujem

Dobrý deň,

priamo na zastupiteľstve nebol priestor na zodpovedanie všetkých otázok obyvateľov, ale všetky odpovede sme spracovali a zverejnili na našej webstránke https://www.petrzalka.sk/wp-content/uploads/2015/09/Odpovede-na-otazky-obyvatelov_MZ_22.9.2015.pdf.

 1. Áno, sumu 21 mil. eur vypočítal Výskumný ústav dopravný v Žiline vo svojej štúdii, pričom predpokladal výstavbu parkovacích miest na pokrytie aktuálnej potreby podľa jednotlivých lokalít. Koncesionár, teda prevádzkovateľ, zavedie celý systém a bude ho aj prevádzkovať vrátane zabezpečenia prevádzkyschopnosti parkovacích miest a do výšky zmluvy aj vytvorí nové parkovacie miesta. Ďalšie investície do budovania nových parkovacích kapacít budú hradené z výnosu z rezidenčného parkovania.
 2. Staré Mesto nie je s Petržalkou porovnateľné z viacerých dôvodov – tam len vyznačili iba niektoré ulice, my realizujeme komplexný parkovací systém na celom území Petržalky, veľkosťou sa tieto dve mestské časti tiež nedajú porovnávať, u nás prevláda funkcia bývania, v Starom Meste to tak nie je, a napokon v Starom Meste nerealizujú zďaleka to, čo chceme zaviesť my – moderný parkovací systém hodný 21. storočia, ktorý v sebe zahŕňa okrem dopravného značenia a vydávania parkovacích kariet aj zmenu dopravných riešení, vznik nových parkovacích miest, monitoring obsadenosti miest, pravidelnú údržbu parkovacích miest (čistenie, opravy a pod.), osadenie rampových systémov pre rezidentov, kontrolu dodržiavania pravidiel a pod. Preto sa nedá porovnávať ani cena za rezidentskú kartu.
 3. Zmluvu som podpísal po riadne uzavretej súťaži na odporúčanie výberovej komisie, na to, aby som ju nepodpísal, nebol zákonný dôvod. Koncesná zmluva nepodlieha schvaľovaniu zastupiteľstvom, avšak je nevykonateľná, ak poslanci neschvália VZN a Prevádzkový poriadok. Takže všetko majú v rukách práve poslanci. Materiál k parkovacej politike (nie zmluvu) som z rokovania septembrového zastupiteľstva stiahol preto, lebo ma o to požiadali všetky poslanecké kluby. Neviem, odkiaľ máte informácie, že dve vylúčené firmy ponúkali nižšie sumy ani to, že majú väčšie skúsenosti. Petržalka vybrala jedinú ponuku, ktorá bola pri stanovených podmienkach reálna. Do súťaže sa prihlásili tri firmy, dve z nich však neboli schopné preukázať svoju spôsobilosť prevádzkovať parkovací systém. Neponúkali službu, ktorú sme požadovali, ale takpovediac len jej skrátenú a zjednodušenú verziu, čo samozrejme nestačí. Keď si chcete kúpiť mercedes, nebudete posudzovať ponuky na trabanty. Navyše ich cenové ponuky nikto nikdy nevidel, keďže neprešli do druhého kola. To, že mali byť lacnejšie, je špekulatívne tvrdenie, ktoré sa nedá overiť.
 4. Keďže máme zastupiteľskú demokraciu predpokladám, že väčšinu zásadných podnetov budú riešiť poslanci aj na základe diskusie s obyvateľmi svojho volebného obvodu. Nielen starosta má diskutovať s obyvateľmi, ale každý poslanec. A ten má navyše oproti obyvateľom aj povinnosť každý návrh zvážiť vo všetkých jeho súvislostiach tak, aby bolo jeho zavedenie efektívne, hospodárne a zobrať za to aj zodpovednosť. Ak aj príde na prezentácii 20. októbra k nejakému zásadnému posunu, definitívne znenie VZN a Prevádzkového poriadku tak či tak schvaľujú poslanci až priamo na zastupiteľstve 27.10 a zapracovať tam dobrý námet iste pre nich nebude problém.

VLADIMÍR

Dobrý deň,

držím palce a dúfam, že v parkovaní v Petržalke bude zavedený poriadok čoskoro?!

Dobrý deň,

ďakujeme a tiež veríme, že poslanci sa napokon rozhodnú ísť cestou zlepšovania situácie v Petržalke aj v tejto oblasti.

MIRKA

Dobrý deň,

situácia v parkovaní je naozaj zlá. To, čo som počula o súťaži a nejakej zmluve od tých, ktorí ju kritizujú ma nepresvedčilo, že by mali pravdu, nič konkrétne sa nepotvrdilo. Tak dúfam, že poslanci konečne splnia sovje sľuby a začnú to riešiť. Ja som si veci na internete naštudovala a mám len jednu otázku – na tú istú pakrovaciu kartu budem môcť zaparkovať nielen pri dome ale napríklad aj pri obchode, pri lekárovi, myslím stále v Petržalke? Je to tak?

Dobrý deň,

áno, máte pravdu, rezidentská parkovacia karta bude držiteľa oprávňovať parkovať v celej Petržalke všade tam, kde budú miesta vyhradené pre rezidentov, pretože zónou bude celá Petržalka, nie jednotlivé lokality.

MARTIN

Aky je predpokladany zisk MC Petrzalka za prvy a druhy rok fungovania parkovacej politiky?

Aky je plan vystavby parkovacich domov a novych parkovisk, aby sa pokrylo chybajucich 17 000 parkovacich miest?

Dobrý deň,

všeobecný vzorec pre výpočet zisku z fungovania parkovacej politiky je ten, že od ceny parkovacích kariet (nielen rezidentských) sa odpočítajú náklady na zavedenie a prevádzku systému (odplata koncesionárovi). Veľkým vstupným faktorom ostáva rešpektovanosť zavedených pravidiel, teda ich dodržiavanie, t.j. zisk z fungovania parkovacej politiky bude závisieť najmä od toho, koľko parkovacích kariet sa predá.

Nové parkovacie miesta budeme realizovať práve z tohto zisku, pričom máme spracovanú vyhľadávaciu štúdiu na lokality, kde je možné stavať garážové domy s ohľadom na všetky súvislosti takejto výstavby. Požiadali sme aj primátora Bratislavy, aby takéto pozemky mesto neprenajímalo či nepredávalo na iný účel.

ŠTEFAN

Dobrý deň,

Mám niekoľko otázok:

 1. Ako chcete riešiť návštevníkov? Neviem si predstaviť, že by ku mne prišiel niekto na návštevu a musel by zaparkovať vozidlo o niekoľko blokov od môjho bydliska a ešte by dostal pokutu zato, že by nestál na vyhradenom mieste. Tých zopár miest na ktorých nebude treba mať rezidentskú kartičku, nič nerieši. Podľa mňa by mali rezidenti dostať niekoľko “hosťovských” povoleniek na parkovanie.
 2. Najprv uvediem príklad. Na mapke, ktorá je súčasťou materiálu o parkovaní v Petržalke som si našiel lokalitu v ktorej bývam. Spočítal som si miesta, ktoré narysoval košická firma a spočítal si vozidlá, ktoré stávajú v okruhu 150 m od bydliska. Vyšlo mi, že ubudne 55 miest na parkovanie. Keďže ubudne 55 miest na parkovanie je nemysliteľné aby som po zavedení rezidenstského parkovania našiel miesto v okruh 150 m od môjho bydliska. Z tých vozidiel, ktoré parkujú v okolí 150 m je len 9 s cudzím (mimobratislavským) EČV. Čiže aj keby sa podarilo vytlačiť mimobratislavské vozidlá, tak stále chýba 46 miest na parkovanie. A ináč, tie parkovacie miesta sú nakreslené odbuka do buka, dali by sa pri miestnej znalosti, narysovať omnoho efektívnejšie. Rovnako by to dopadlo, keby som ja išiel len tak z mapy nakresliť čiary na parkovanie do Košíc.
 3. Pokiaľ je hlavný motív vytlačiť mimobratislavské vozidlá (ako sa to stále deklaruje), dajte petržalčanom rezidentské karty za symbolickú sumu (viď Staré mesto 10.- EUR) alebo zadarmo a tým ostatným nech platia aj 1000.- EUR za rok. A keď to chce tá firma prevádzkovať, nech zarába na nich, nie na nás. My tu platíme dostatočne vysoké dane a nie aby sa na náš úkor riešila otázka mimobratislavských vozidiel.

Dobrý deň,

 1. Po zavedení systému rezidentského parkovania bude v závislosti od lokality vyčlenených 5 -20 % parkovacích kapacít na parkovanie bez parkovacej karty – tam budú môcť parkovať napr. návštevy. Okrem toho chceme samozrejme spustiť aj možnosť krátkodobého parkovania, len momentálne to riešiť z legislatívnych dôvodov ešte nemôžeme. Akonáhle budeme mať splnomocnenie od mesta, budeme riešiť aj toto parkovanie, podľa prísľubov od mesta predpokladáme, že by to mohlo byť už k dátumu spustenia rezidenčného parkovania. Pripravení na to sme.
 2. Neviem, ako ste vypočítali, koľko na nejakom bližšie nešpecifikovanom mieste stojí dnes áut, my máme k dispozícii exaktnejšie čísla z celoplošného merania obsadenosti parkovacích kapacít z dielne Výskumného ústavu dopravného v Žiline, ktorý sa realizoval viacnásobne v typické pracovné dni v priebehu mesiacov marec až máj 2013 v časových intervaloch so zreteľom na hlavnú funkciu – bývanie: noc medzi 22:00 až 02:00 hod. a deň medzi 10:00 až 15:00 hod.. Ďalej je potrebné povedať, že uprednostnením rezidentov podľa prepočtov Výskumného ústavu dopravného získame desiatky možno stovky parkovacích miest, ktoré dnes zaberajú nerezidenti. Následne postupnými dopravnými úpravami (napr. zjednosmernením) budeme realizovať ďalšie parkovacie miesta.

Treba však aj dodať, že našou ambíciou nie je a ani nemôže byť zlegalizovať všetky miesta, kde doteraz autá stáli, pretože sa tak často dialo v rozpore s legislatívou, ale napr. aj v tesnej blízkosti detských ihrísk – čo ohrozovalo zdravie detí, na zeleni, ktorú tým ničili a podobne. Rovnako podľa vyjadrení záchranných zložiek bolo nevyhnutné zaviesť také opatrenia, ktoré by zabezpečili ich dostupnosť k ľuďom či požiarom.

Na Váš názor, že parkovacie miesta sú nakreslené „od buka do buka“ snáď len toľko, že celú Petržalku do výkresov spracovali odborníci – dopravní projektanti a schvaľovať ich bude aj okresný dopravný inšpektorát.

 1. Motívom zavedenia parkovacej politiky nie je vytlačiť mimobratislavčanov, ale regulovať využívanie verejného priestranstva, zaviesť elementárny poriadok na chodníkoch, zeleni, a uprednostniť rezidentov. Staré Mesto nie je s Petržalkou porovnateľné z viacerých dôvodov – tam len vyznačili iba niektoré ulice, my realizujeme komplexný parkovací systém na celom území Petržalky, veľkosťou sa tieto dve mestské časti tiež nedajú porovnávať, u nás prevláda funkcia bývania, v Starom Meste to tak nie je, a napokon v Starom Meste nerealizujú zďaleka to, čo chceme zaviesť my – moderný parkovací systém hodný 21. storočia, ktorý v sebe zahŕňa okrem dopravného značenia a vydávania parkovacích kariet aj zmenu dopravných riešení, vznik nových parkovacích miest, monitoring obsadenosti miest, pravidelnú údržbu parkovacích miest (čistenie, opravy a pod.), osadenie rampových systémov pre rezidentov, kontrolu dodržiavania pravidiel a pod. Preto sa nedá porovnávať ani cena za rezidentskú kartu.

JANETTA

Dobrý deň p. starosta

som obyvateľkou Petržalky, ale nebývam na adrese trvalého pobytu už niekoľko rokov, ale bývam u priateľa ktorý býva tiež v Petržalke a je obyvateľom Petržalky. Môžem parkovať naďaľej pred domom keď si zakúpim rezidenčnú kartu? Predsa nebudem parkovať 150 od domu trvalého pobytu keď tam nebývam…..

Dobrý deň,

na rezidentskú kartu bude mať nárok fyzická osoba, ktorá má trvalý pobyt v Petržalke a je vlastníkom motorového vozidla. Takáto parkovacia karta bude oprávňovať parkovať v celej Petržalke, nielen v okolí bydliska.

MARTIN

Chcete garantovat ze zaparkujem do 150 m od domu. odla planu som zaregistroval ze pomerne vela parkovacich realnych miest bude zrusenych (neboli na chodniku). Co sa bude diat ak nebudem mat moznost zaparkovat do 150 m od domu a garancia nebude splnena?

Dobrý deň,

možno niektoré miesta nebudú môcť byť už využívane na parkovanie, lebo je to v rozpore so zákonom, resp. zaparkované autá tvoria in prekážku – napr. ohrozujú deti pri detských ihriskách, znemožňujú prístupu záchranným zložkám a podobne. Zároveň sa však desiatky, možno stovky parkovacích miest, kde dnes stoja napr. nerezidenti alebo rôzne služobné autá, uvoľnia pre rezidentov a rôznymi dopravnými opatreniami vzniknú aj nové parkovacie miesta. A samozrejme budeme budovať aj ďalšie parkovacie kapacity. Takže ak nezaparkujete do 150 m od svojho bydliska, pravdepodobne to bude tým, že tam budú napriek zákazu parkovať nerezidenti.

ALENA

Dobrý deň,

chcem sa spýtať ako to bude vlastne realizované.

Dostane každý po zakúpení tabuľku ku konkrétnemu miestu? A kto bude kontrolovať či niekto svoje 2., resp. 3. auto nezaparkoval bez zaplatenia v rozsahu do 150m, keď teraz nikto neskontroluje ani to že niektorý jedno svoje auto zaparkujú na svojom vyhradenom mieste a to na ktoré majú vyhradené miesto zaparkujú kúsok vedľa a úmyselne blokojú jedno miesto? Ďakujem.

Dobrý deň,

rezidentská parkovacia karta bude oprávňovať parkovať v celej Petržalke všade tam, kde budú miesta určené pre rezidentov, nebude vydaná na konkrétne parkovacie miesto. Na byt je navrhovaný maximálny počet áut 3, pričom sumy za karty budú odstupňované cenou. Kontrolu rešpektovania zavedených pravidiel bude mať na starosti prevádzkovateľ spolu s políciou.

ONDREJ

Zaujímalo ako chcete riešiť služobné autá poskytnuté firmou na súkromné účeli. Bude môcť Petržalčan získať rezidenskú kartu aj na takéto auto (napr. keď nemá súkromné) ?

Dobrý deň,

áno, fyzická osoba, ktorá má trvalý pobyt v Petržalke a má od zamestnávateľa zverené auto na súkromné účely bude považovaná za rezidenta a teda bude mať nárok na rezidentskú kartu.

RADOVAN

Ako Petržalčana ma momentálne trápia tieto veci: Prečo ste účelovo obišli verejné obstarávanie na parkovanie v Petržalke? Prečo mestská časť nezriadi vlastnú firmu a nerieši parkovanie vo vlastnej réžií? Vybrané peniaze by mohli ohromne zveľadiť verejný priestor! Prečo je výška investícií na opravy a budovanie parkovísk, súkromnej firmy, ktorú ste svojvoľne vybrali iba 3000 eur? Prečo ste vybrali tú najdrahšiu ponuku?

 Dobrý deň,

zákon o verejnom obstarávaní sme neobišli, len sme si vybrali z dvoch legálnych a legitímnych ciest, ktoré sme mali k dispozícii – zákon o verejnom obstarávaní alebo obchodný zákonník. Formu verejnej obchodnej súťaže sme pred verejným obstarávaním uprednostnili napríklad preto, že súťaž umožňuje uchádzačov posudzovať tvrdšie a detailnejšie (napríklad vo verejnom obstarávaní stačí požadované schopnosti či spôsobilosti dokladovať len čestným vyhlásením, v súťaži je potrebné dokladovať fakty) ale aj preto, aby sme mohli napríklad v prípade potreby predĺžiť termín na predloženie všetkých potrebných dokladov, čo sme aj opakovane urobili. Išlo o veľkú zákazku a tak sme chceli chrániť samosprávu a v neposlednom rade aj Petržalčanov.

Samozrejme sme zvažovali aj možnosť, že bude parkovaciu politiku realizovať mestská časť vlastnými kapacitami a zdrojmi. Dokonca pred niekoľkými rokmi bola na stole aj možnosť realizovať celomestskú parkovaciu politiku jednou celomestskou firmou. Po zvážení všetkých pre a proti sme sa spolu s poslancami ešte v roku 2014 zhodli, že mestská časť na to jednoducho nemá kapacity ani finančné ani personálne ani technické. Je potrebné si uvedomiť, že prevádzkovanie parkovacieho systému tak, ako sme ho v Petržalke nastavili, v sebe obnáša nielen vstupnú investíciu vo výške cca 1,5 – 2 milióny eur ale aj každoročné prevádzkové náklady v odhadovanej výške cca 300 – 500 tisíc eur. A nejde len o „namaľovanie čiar“, ako to niektorí mylne interpretujú. Ide o zmenu dopravných riešení, vznik nových parkovacích miest, monitoring obsadenosti miest, pravidelnú údržba parkovacích miest (čistenie, opravy a pod.), osadenie rampových systémov, kontrolu dodržiavania pravidiel atď. Nehovoriac o tlači a distribúcii parkovacích kariet a zabezpečení celého procesu ich predaja vrátane rezervačného systému. Riešiť parkovanie vlastnými silami si možno môže dovoliť menšia obec či mesto, my sme však najväčšia a najľudnatejšia mestská časť hlavného mesta. Okrem toho si dovolím tvrdiť, že mnohé samosprávy aj keď založia vlastné firmy, ide vlastne len o prostredníkov, pretože aj tie si mnohé služby objednávajú u tretích osôb a nerobia ich vlastnými pracovníkmi za vlastné peniaze.

Pri Vašej otázke ohľadom výdavkov na údržbu parkovacích miest ste pozabudli spomenúť aj ostatné výdavky, ktoré sú jasne v koncesnej zmluve uvedené čl. 3.3.2 a ktoré bude znášať koncesionár v rámci údržby parkovacích miest a to najmä letná údržba parkovacích miest, čistenie, zametanie, správa a údržba dopravného značenia a hlavne komplexná zimná údržba, tzn. najmä odstraňovanie snehového nánosu. Všetky tieto činnosti budú oproti súčasnému stavu výrazne zvyšovať komfort užívania parkovacích miest, kde hlavne v prípade odhŕňania snehu mestská časť na tieto aktivity v rozpočte finančné prostriedky nemala. Celkovo je možné povedať, že pri takejto komplexnej údržbe sa bavíme rádovo v 10 tisícoch eur ročne, preto je potrebné zmluvu čítať komplexne a nie vytrhávať jej časti z kontextu.

Nevybrali sme najdrahšiu ponuku, vybrali sme jedinú ponuku, ktorá bola pri stanovených podmienkach reálna. Do súťaže sa prihlásili tri firmy, dve z nich však neboli schopné preukázať svoju spôsobilosť prevádzkovať parkovací systém. Neponúkali službu, ktorú sme požadovali, ale takpovediac len jej skrátenú a zjednodušenú verziu, čo samozrejme nestačí. Keď si chcete kúpiť mercedes, nebudete posudzovať ponuky na trabanty. Navyše ich cenové ponuky nikto nikdy nevidel, keďže neprešli do druhého kola. To, že mali byť lacnejšie, je špekulatívne tvrdenie, ktoré sa nedá overiť.

 

web od 2day