Petržalské školy implementujú model sebahodnotenia

Národný projekt Externé hodnotenie kvality školy podporujúce sebahodnotiace procesy a rozvoj školy ponúkol školám a školským zariadeniam v SR doposiaľ najkomplexnejší z Modelov sebahodnotenia s rešpektovaním všetkých oblastí činnosti, ktoré sa v našich školách realizujú. Projekt sa od svojho vzniku v roku 2012 bezprostredne týka aj základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka. ZŠ Pankúchova 4 vo fáze prípravy projektu patrila k jedným zo škôl v SR, ktoré pilotne overovali jednotlivé domény sebahodnotenia a postupne sa k nej pripájali aj ZŠ Černyševského, ZŠ Dudova a ZŠ Tupolevova. Výsledky pilotného overovania modelu sebahodnotenia aj s odporúčaniami škôl boli následne prezentované na konferencii v septembri 2012. ZŠ Pankúchova od tohto obdobia intenzívne realizovala jednotlivé prvky sebahodnotenia a od roku 2015 sa k nej pridali ďalšie.

Model sebahodnotenia škôl bezprostredne korešponduje s modelom sebahodnotenia CAF, ktorý realizuje Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka od roku 2012. Vo štvrtok 11. februára boli prvé skúsenosti, poznatky a výstupy základných škôl prezentované na odbornom seminári Sebahodnotiace procesy ako objektívna potreba poznania úrovne vzdelávania v ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorý organizovalo oddelenie školstva a športu v spolupráci so ZŠ Pankúchova 4.
Tak ako v úvode seminára zdôraznila vedúca oddelenia školstva a športu Mgr. Veronika Redechová: „Požiadavky na kvalitu ktorejkoľvek spoločenskej činnosti a osobitne na kvalitu vzdelávania si kládla spoločnosť aj v minulosti a bude si ich klásť aj naďalej a na každej úrovni, ak bude mať záujem na svojom napredovaní a na kvalitnom živote.“

Stretnutie pedagógov zo všetkých ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti prinieslo nové informácie a pohľady na problematiku sebahodnotiacich procesov v základných školách. Okrem škôl, ktoré sa do projektu zapojili už v roku 2012, v roku 2015 aj na základe podnetu oddelenia školstva a športu sa zapojilo ďalších 5 škôl a postupne sa začínajú dostavovať prvé pozitívne výsledky.
V príjemnej atmosfére seminára, na ktorý prijali pozvanie spoluautorka projektu PaedDr. Mária Uhereková, PhD., RNDr. Mária Rychnovská, riaditeľka odboru pre pedagogické činnosti Metodicko-pedagogického centra v Bratislave a zástupkyňa Odboru školstva Okresného úradu V Bratislave svoje prezentácie predstavili pedagógovia – členovia projektových tímov a niektorí riaditelia škôl.
Účastníkov seminára, po jeho otvorení, privítal na pôde školy jej riaditeľ Mgr. Štefan Rác, ktorý z pohľadu vedúceho pedagogického zamestnanca zhodnotil význam a potrebu aplikácie sebahodnotiacich procesov v živote školy.

S hlavným referátom na tému Ukážkové hodiny ako nástroj na posúdenie kvality učenia sa a vyučovania vystúpila Mgr. M. Gibejová, zástupkyňa riaditeľa ZŠ Pankúchova 4. Vo svojom príspevku prezentovala možnosti využitia ukážkových hodín a ich analýzy na posúdenie kvality učenia sa žiakov a vyučovania z hľadiska indikátorov zavádzania inovatívnych a tvorivých metód a foriem riadenia vyučovania, aktivity a aktívneho osvojovanie si učiva, uplatňovanie vhodnej motivácie, vhodnosť výberu metód pre všetky učebné štýly – rozmanitosť výučby, efektívnosť využitia pomôcok a DT, hodnotenie osobného pokroku, vzájomné hodnotenie na vyučovaní. uplatňovanie vhodnej motivácie, vhodnosť výberu metód pre všetky učebné štýly – rozmanitosť výučby, efektívnosť využitia pomôcok a DT, hodnotenie osobného pokroku, vzájomné hodnotenie na vyučovaní.

Mimoriadne pozitívne privítali účastníci seminára prítomnosť PaedDr. Márie Uherekovej, PhD, spoluautorky celonárodného projektu. Vo svojom vystúpení upriamila pozornosť na význam sebahodnotiacich procesov v školách a na potrebu aktívneho využívania Kritérií kvality a nástrojov sebahodnotenia pri hodnotení jednotlivých modulov. Účastníci seminára pozitívne privítali ponuku pani Uherekovej uskutočniť školenie pre koordinátorov projektu a odborný seminár k hodnoteniu a kontrole žiakov.

V prezentáciách sa autori ďalej venovali otázkam motivácie žiakov pri dosahovaní lepších výkonov a ich hodnoteniu v porovnaní s ich predchádzajúcimi výkonmi (ZŠ Budatínska), hodnoteniu klímy školy z pohľadu pedagogických zamestnancov školy (ZŠ Dudova). Poznávaniu učebných štýlov ako prostriedku efektívnej edukačnej práce učiteľa sa venovala prezentácia ZŠ Gessayova. Problematike vzťahu školy a domova sa venovalo vystúpenia riaditeľa ZŠ Holíčska. So skúsenosťami z hodnotenia sociálnej klímy v triede sa podelili zástupcovia ZŠ Nobelovo nám. Referát ZŠ Prokofievova sa venoval aktivitám, ktoré sa v škole realizovali pri príprave k zapojeniu sa do modelu sebahodnotenia školy. Postupmi, ktoré zvolila pri zvyšovaní úrovne matematiky a slovenského jazyka v 9. ročníka, smerom k žiakom a ich zákonným zástupcom sa prezentovala ZŠ Turnianska.

Z vystúpení členov projektových tímov z jednotlivých ZŠ vyplynulo, že k najvýznamnejším prínosom realizácie modelu v podmienkach jednotlivých škôl je zvyšovanie odbornosti pedagógov a efektivity práce na základe spätnej väzby, ktorú dostávajú od zákonných zástupcov žiakov a aj od a svojich kolegov, k získavaniu komplexnejšieho pohľadu na prácu žiakov, učiteľov, voľba optimálnych postupov pri zvyšovaní kvality výchovy a vzdelávania v našich základných školách. Z analýz prezentovaných na seminári boli získané cenné informácie o postoji žiakov, zákonných zástupcov žiakov ku škole a rovnako aj názor samotných vyučujúcich na konkrétne hodiny. Na vybraných hodinách sa učitelia zameriavali na využitie rôznych učebných štýlov, ktoré im pomohli prispôsobiť vyučovanie na mieru žiakom v danej triede. Výsledkom implementácie týchto procesov nebol len vyšší záujem žiakov o preberané učivo, ale aj lepšia „triedna klíma“ a priateľské vzťahy. Ako užitočné sa ukázalo aj zapájanie sa do spoločných prospešných aktivít týkajúcich sa školy.

V závere seminára boli prijaté odporúčania smerujúce k ďalšej implementácia Modelu sebahodnotenia do života ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti. K úspešnej implementácii modelu a ďalšiemu vzdelávaniu členov projektových tímov zorganizuje OŠaŠ v spolupráci so spoluautorkou projektu PaedDr. Uherekovou v mesiacoch apríl a máj ďalšie školenia a odborné semináre.

IMG_2370 P1050063 P1050074

web od 2day