Ocenenia si prevzali petržalskí pedagógovia

Aj tento rok petržalská samospráva ocenila najlepších pedagogických zamestnancov za ich významnú prácu, ľudský prístup a neochvejné odhodlanie sprístupniť nové vedomosti, otvárať nové obzory a upevňovať morálne zásady. Pri príležitosti osláv Dňa učiteľov si prevzali cenu aj nomimanti na ocenenie „Učiteľ, na ktorého sa nezabúda“ a najlepšia základná a materská škola.

Slávnostné odovzdávanie ocenení otvoril 1. zástupca starostu Mgr. Ján Bučan, ktorý vo svojom príhovore vyzdvihol náročnú a tak prepotrebnú prácu pedagógov. Všetkým sa za ich celoročné úsilie, trpezlivosť a aktívny prístup poďakoval a zaželal im hlavne veľa zdravia a úspechov nielen v profesionálnom, ale aj v osobnom živote.

Mestská časť Bratislava-Petržalka v roku 2015 priebežne hodnotila činnosť jednotlivých základných škôl vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti a po ôsmykrát udelila mimoriadne ocenenie starostu mestskej časti Vladimíra Bajana, základnej a materskej škole titul ŠKOLA ROKA. Pri hodnotení činnosti jednotlivých škôl postupovala v súlade s prijatými kritériami a informácie o činnosti čerpala zo školských dokumentov, z hodnotiacich správ o výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti, školských vzdelávacích a výchovných programov, zapojenia do pilierov Otvorenej školy, do vyhlásených výziev a projektov, ponuky záujmovej činnosti pre žiakov, získavaní mimorozpočtových prostriedkov a ďalších aktivít napr. spoluprácu škôl s organizáciami podieľajúcimi sa na výchove a vzdelávaní.

Titul Základná škola roka 2015 si prevzala škola, ktorá ponúka atraktívny školský vzdelávací program pre žiakov aj ich zákonných zástupcov o čom svedčí neustále rastúci počet žiakov. Za posledných 5 rokov sa zvýšil počet jej žiakov o viac ako 22 %. Dlhodobou prioritou školy je polytechnické vzdelávanie s osobitným zreteľom na zlepšovanie pracovných zručnosti žiakov. V technických súťažiach škola dosiahla množstvo ocenení a bola úspešná aj v Národnom projekte Podpora polytechnickej výchovy, a tak získala v roku 2015 učebné pomôcky v hodnote 50 000,- EUR. Vďaka vybaveniu odborných učební chémie, fyziky, biológie a techniky pedagógovia skvalitňujú vyučovací proces a využívajú moderné formy vzdelávania. Škola svojim žiakom ponúka mimoriadne bohatú záujmovú činnosť. Okrem technických disciplín venuje veľkú starostlivosť aj športovo talentovaným žiakom. Vedenie školy vynaložilo veľké úsilie na získanie finančných prostriedkov na zlepšenie technického stavu športového areálu. V spolupráci s Petržalskou tenisovou školou získala škola v roku 2015 finančné prostriedky v hodnote 40 000,-EUR na výstavbu multifunkčného ihriska. Celkom v roku 2015 získala škola finančné prostriedky na zlepšenie výchovno-vzdelávacieho procesu vo výške približne 135 000,- EUR a k tomu notebooky, kancelársky nábytok, knihy do školskej knižnice, vzdelávacie publikácie, rôzny spotrebný tovar na výtvarnú výchovu a výzdobu školy či na ďalšie využitie. V roku 2015 bola organizátorom obvodných kôl chemickej olympiády, basketbalu dievčat a chlapcov, krajského kola v dejepisnej olympiáde, súťaže v nemeckom jazyku pod názvom Stretnutie s Goethem a tiež olympiády zručnosti pre žiakov 1. stupňa. O výsledkoch svojej práce pravidelne informuje širokú verejnosť na svojej web stránke v piatich svetových jazykoch. V roku 2015 zorganizovala viac ako 130 aktivít na podporu výchovno-vzdelávacieho procesu. Škola úspešne realizuje medzinárodný projekt Supertrieda, do ktorej je zapojená ako jedna z mála škôl z Petržalky Z ďalších projektov spomeňme projekty Baterky na správnom mieste, Olompiáda na ochranu životného prostredia či projekt Motýlia záhrada, v rámci ktorého žiaci objavovali tajomstva motýlieho života. Na základe týchto výsledkov starosta mestskej časti Bratislava-Petržalka udelil titul Škola roka za rok 2015 Základnej škole, Dudova 2, Bratislava.
Ocenenie si z rúk I. zástupcu starostu pána Jána Bučana prevzali pani riaditeľka Mgr. Hana Závodná a pani zástupkyne riaditeľky Mgr. Ľudovika Vyskočová a pani Daniela Beňová.

Skola roka

Titul „Materská škola roka 2015“ získala materská škola, ktorá je zameraná na rozvíjanie návykov súvisiacich so zdravým životným štýlom, na podporu pohybovej aktivity, vytváranie správnych stravovacích návykov a celostné vzdelávanie osobnosti detí. V pedagogickom procese sú pedagogickí zamestnanci zameraní aj na rozvíjanie gramotnosti v oblasti informačno-komunikačných technológií prostredníctvom programu KidSmart a detských počítačových programov, využívaním interaktívnych tabúľ a digitálnych hračiek. Škola spolupracuje s Pedagogickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave pri vedení odbornej pedagogickej praxe študentov predprimárnej pedagogiky, spolupracuje aj s Univerzitou Karlovou v Prahe, pre ktorú organizuje stáže pre pedagógov. Materská škola spolupracovala s Materskou školou Kúty a vzájomne si zorganizovali mimoriadne zaujímavé aktivity pre deti ku ktorým patrilo napr. aj zážitkové učenie poznávaním domácich a hospodárskych zvierat na návšteve farmy a atraktívne športové a tvorivé aktivity. Zapojila do projektu Volkswagen „Dopraváčik“ so zameraním na získanie poznatkov v oblasti dopravy. Je jedinou materskou školou, ktorá sa zapojila do projektu „Nemocnica u medvedíka“, ktorý organizuje klub verejného zdravia pod záštitou Bratislavského spolku medikov. Študenti medicíny navštívili školu a hravou formou učili deti zbaviť syndrómu bieleho plášťa. Mimoriadnym obohatením výchovno-vzdelávacieho procesu je realizácia takých podujatí ako sú napr. animoterapia, beseda so spisovateľom, detská olympiáda, návšteva požiarnikov, policajtov, záchranárov so sanitkou, natáčanie relácie Fidlibum a spoločných podujatí s rodičmi napr. športové popoludnie, odborná prednáška k zdravému stravovaniu a zdravému životnému štýlu, slnečný deň v materskej škole, atď. Veľkým úsilím vedenia získala škola mimorozpočtové zdroje a sponzorské dary na kompletnú revitalizáciu školského areálu, na nákup digitálnych hračiek, interaktívne tabule a rekonštrukciu hygienických zariadení, kúpu nábytku a šatníkových skriniek do štyroch tried. V oblasti zdravej výživy sa prezentovala aj na stránkach Petržalských novín článkami „Stravovanie detí v materskej škole“, Jedálny lístok detí materskej školy“, „Diétne stravovanie pre deti s poruchami výživy“. Titul získala Materská škola, Pifflova 10, ktorá ako jediná v Bratislavskom kraji a do nedávna aj na Slovensku, má zriadenú triedu pre deti s poruchami výživy celiakia, rôzne potravinové alergie a intolerancia na laktózu a diabetes. Hovorí sa, že škola nemôže nahradiť rodinu, ale táto materská škola je pre tieto deti jedna veľká rodina. Deti, ktoré ju navštevujú aj v tejto triede si môžu budovať rovesnícke vzťahy, vzdelávať sa a pripravovať sa na celoživotné vzdelávanie v kolektíve svojich kamarátov a v neposlednom rade aj v kolektíve láskavých a obetavých zamestnancov.
Z rúk I. zástupcu starostu pána Jána Bučana si titul prevzali Mgr. Emília Šimková a pani zástupkyňa riaditeľky Iveta Štepanovská.

Materska skola roka

Cenu „Najlepší pedagogický zamestnanec“ získali:

Zuzana Skovajsová z MŠ Turnianska, ktorá už 43 rokov pôsobí ako učiteľka v materskej škole. Je spoluautorkou školského vzdelávacieho programu „Čarokruh“ a projektu „Naša záhradka“ zameraného na rozvoj prírodovedného a fyzikálneho poznávania detí. Je koordinátorkou projektu KidSmart, prostredníctvom ktorého rozvíja u detí počítačovú gramotnosť. Využívaním digitálnych hračiek a vlastných učebných pomôcok obohacuje výchovno-vzdelávací proces. Svoje celoživotné skúsenosti z práce s deťmi odovzdáva študentom Pedagogickej a sociálnej akadémie.

IMG_6167

Mgr. Ľudmila Šulová z MŠ Strečnianska je autorkou projektu „Detská športová olympiáda“, ktorý je zameraný na skvalitnenie psychomotorických kompetencií detí. Vedie ich k uvedomeniu si dôležitosti pohybu pre ich zdravie a aj prostredníctvom významných osobností – priamych účastníkov olympiád, skokanky do výšky Márie Mračnovej a gymnastu Samuela Piaseckého motivuje detí k pravidelnému športovaniu. Svoje bohaté skúsenosti prezentovala v Petržalských novinách v článkoch „Budúci Olympionici“ a „Budú z nás školáci“. Pedagogický prístup pani Šulovej je založený na láske a dôvere k dieťaťu.

IMG_6173

Mgr. Katarína Krajčová pracuje v ZŠ Černyševského síce len krátku dobu, no už za ten čas si svojou oddanosťou k učiteľskému povolaniu a mimoriadnou tvorivosťou získala veľmi rýchlo svojich žiakov aj kolegov. Jej snaha naučiť žiakov čo najviac sa okrem iného odráža v ich výborných výsledkoch na testovaní zo slovenského jazyka a literatúry. Vedie tím redaktorov školského časopisu IRIS, ktorý v súťaži Život našimi očami – novinári 3. tisícročia získali 2. miesto v súťaži školských časopisov. Tvorí pre žiakov učebné pomôcky a testy. Používanie moderných vyučovacích pomôcok a informačno-komunikačných technológií je samozrejmosťou na jej vyučovacích hodinách. Ďalej si dopĺňa vzdelanie štúdiom špeciálnej pedagogiky. Takýchto mladých učiteľov, ako je pani učiteľka Krajčová, by bolo potrebných v našich školách viac.

IMG_6177 - kópia

Judita Levická je vychovávateľkou v ZŠ Dudova 2. Pracuje v školstve dlhých 41 rokov a jej stále kreatívne nápady a pracovité ruky sú v pozadí každej aktivity a akcie v škole. Je autorkou dvoch publikácií, ktoré sú výbornou pomôckou pre každého pedagóga Didaktické hry pre 1. stupeň základných škôl a Tancuj, tancuj vykrúcaj pre deti predškolského a mladšieho školského veku. Každá nová úloha je pre ňu neustálou výzvou. Intenzívne a s veľkým pochopením pracuje s deťmi so zdravotným znevýhodnením. Pani vychovávateľka Levická svojou energiou a nadšením je pre všetkých svojich kolegov stálou inšpiráciou.

IMG_6180 - kópia

PhDr. Katarína Betáková zo ZŠ Nobelovo námestie. Pracuje v školstve už 30 rokov a ako školská psychologička, výchovná poradkyňa a učiteľka rieši integráciu žiakov so zdravotným znevýhodnením. Pomáha im pri adaptačných problémoch, osobných i učebných ťažkostiach. Je ich oporou v rôznych ťažkých krízových životných situáciách. Mimoriadne úsilie venuje vytváraniu pozitívnej klímy v triede a škole a je úspešnou koordinátorkou projektu sebahodnotenia školy. Ako výchovná poradkyňa sa intenzívne venuje prevencii sociálno-patologických javov, úspešne usmerňuje svojich žiakov pri voľbe povolania. Jej pomoc vyhľadávajú nielen súčasní žiaci školy a ich rodičia, ale i bývalí žiaci, s ktorými udržiava priateľské vzťahy. Pomáha študentom VŠ pri výskumných projektov a diplomových prácach a samozrejmosťou je jej podpora a pomoc svojim kolegom pri práci s deťmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

IMG_6205 - kópia

Mgr. Alena Szepesiová pracuje v petržalskom školstve od roku 1982 a v ZŠ Pankúchova 4 od roku 2003. Hravé a zábavné vyučovanie je základom jej učiteľskej praxe, ktorú bohato dopĺňa primeraným využívaním informačno-komunikačných technológií. So žiakmi pracuje na rozvíjaní ich prezentačných zručností. Žiaci pod jej vedením od prvej triedy pracujú na veku primeraných projektoch, ktoré si aj samé odprezentujú. Jej žiaci sú pravidelnými prispievateľmi do školského časopisu Listuško a Listuška. Organizuje pre nich rôzne tematické dni napr. k zdravej výžive, či na podporu športu. Spolupracuje s domovom seniorov a Domom tretieho veku. Aktívne zapája žiakov do zbierok pre Detský domov a do aktivity Daruj hračku kamarátovi. Do akcií svojej triedy zapája rodičov a takto ich vťahuje do života a diania vo svojej triede. Trieda má svojho maskota, s ktorým navštevujú rodiny detí, zážitky potom spoločne dotvárajú v kronike triedy. Ocenenie prevzal riaditeľ školy.

Mgr. Ingrid Trebuňová pôsobí v školských službách 10 rokov. Od roku 2010 v ZŠ Gessayova 2 pracuje ako školská špeciálna pedagogička. Vo svojej pedagogickej činnosti sa úspešne venuje žiakom s poruchami učenia a správania. S výsledkami jej odbornej práce sú spokojní najmä rodičia týchto detí, ktorým vo svojom konzultačnom programe venuje veľký priestor. Výraznú pomoc a odborné vedenie poskytuje pedagógom školy pri práci so začlenenými ale aj s ostatnými žiakmi. Efektívne výsledky dosahuje aj vďaka tvorbe vlastných učebných pomôcok na rozvoj priestorového videnia, jazykových a rečových zručností. Za obdobie svojho pôsobenia v ZŠ Gessayova si u žiakov, ich rodičov aj a v neposlednom rade aj u svojich kolegov vybudovala dôveru, uznanie a rešpekt. O výsledkoch jej odbornej činnosti sa s uznaním vyjadrila aj štátna školská inšpekcia.

IMG_6192 - kópia

V kategórii „Učiteľ, na ktorého sa nezabúda“ si ocenenia prevzali:

Mgr. Katarína Mazúrová
Pani učiteľka pracuje v Materskej škole, Holíčska 50 a na ocenenie ju navrhla mamička Valéria Liptáková, ktorá o nej napísala: „Učiteľka musí byť podľa mňa čarodejka (tá dobrá víla mám na mysli), totiž medzi tým k nám pricupitalo druhé dieťa, ktoré teraz čaká škôlka, a keď mi blahoželali k jeho narodeniu, priali mi aj dvojitú dávku všetkého pri rodičovských povinnostiach… nechápala som, akú dvojitú, veď to je jedno či jedno alebo dvaja. No nie je! Čo potom učiteľ? Súhlasíte už so mnou, že musí byť čarodej?“ Pani učiteľka Mazurová je pre deti mamou, má srdce na pravom mieste, je trpezlivá, na deti nekričí a tie ju naozaj poslúchajú, to hovorí za všetko. Všetkým učiteľom želám v srdci kúsok mamy, my mamy s tým rátame a my mamy Vám zo srdca ďakujeme.

IMG_6199 - kópia

Oľg Čunderlíková
Navrhovateľkami sú pani Katarína Betáková a pani Martina Mrvová, bývalé žiačky pani učiteľky. Hovorí sa, že ľudia častokrát zabudnú, čo ste hovorili, ale nikdy nezabudnú, ako sa pri Vás cítili. Žiaci zo ZŠ na Lysenkovej 64 mali takú pani učiteľku, ktorá v ich životoch zanechala nezabudnuteľnú stopu. Bola to pani učiteľka Oľga Čunderlíková. Pri nej sa viacerí zhodli, že im dávala pocit bezpečia, istoty, spravodlivosti a profesionality. Sú vďační, že mohli byť jej žiačkami. Na vysokej úrovni ich učila slovenský jazyk a literatúru, dejepis, výtvarnú výchovu. Viedla ich k tvorivosti, chuti učiť sa a poznávať a k spolupatričnosti. V ťažkostiach im bola oporou, citlivo vnímala potreby svojich žiakov. Zo spomienok ďalších žiakov uvádzame: „Aj nám bola triednou. Zbožňovali sme ju … učila moju sestru, bratancov, sesternice, aj moje tety … je to stále úžasný človek, duchom sa vôbec nezmenila. Je to fajn ČLOVEK.“
Bohužiaľ sa zo zdravotných dôvodov nemohla zúčastniť, a tak jej navrhovateľka pani Betáková a pani riaditeľka Hanzalová odniesli ocenenie osobne.

DSCN9273 DSCN9274

Ingrid Mašlárová
Navrhovateľkou je pani Ivana Chreňová, mamička súčasnej žiačky. Z textu navrhovateľky vyberáme: „Dňa 2. septembra 2014 nastúpila moja staršia dcéra do prvého ročníka na ZŠ Pankúchova 4, kedy s úsmevom hľadela priamym pohľadom do očí svojej triednej učiteľky. Nikdy na ten pohľad medzi nimi dvoma nezabudnem. Bol taký odhodlaný, plný očakávaní a aj keď v triede nemala spolužiakov zo škôlky, už v tú minútu som vedela, že som ju odovzdala do dobrých rúk, čo sa začalo ukazovať v prvé dni, a ukazuje sa doposiaľ. Pani triedna učiteľka je obetavá, láskavá, deti v nej majú druhú mamu, a veľmi dobre sa mi počúva aj od svojej dcéry aj od iných jej spolužiakov, ako veľmi ju ľúbia. Ako vyučujúci pedagóg je prvotriedna, každé dieťa dokáže uviesť tam, kde je potrebné a na čo dieťa má. Deti zosúladila tak, že ako trieda spolu držia, nevyvádzajú, radi sa s jej pomocou zapájajú do všetkých aktivít. Je triednou učiteľkou s veľkým T, druhou mamou s veľkým M, výnimočnou osobnosťou s veľkým O, s vnútornou čistotou a veľkým srdcom, ktoré jej dúfam vydrží ešte veľmi, veľmi dlho …

IMG_6209 - kópia

Súčasťou slávnostného oceňovania je aj kultúrny program, ktorý pripravila Základná umelecká škola Jána Albrechta na Topoľčianskej 15 v Petržalke. Za nádherný kultúrny zážitok im ešte raz ďakujeme. Poďakovanie tiež patrí vynikajúcemu moderátorovi Alexandrovi Štefucovi a za veľmi chutné pohostenie ďakujeme SOŠ Na Pántoch 9.

web od 2day