Rekonštrukcia plynovodov Bratislava 5-21 Petržalka Dvory, na uliciach Černyševského, Pifflova, Prokofievova, Tupolevova, Iljušinova

Rekonštrukcia plynovodov Bratislava 5-21 Petržalka Dvory, na uliciach Černyševského, Pifflova, Prokofievova, Tupolevova, Iljušinova

Popis stavby: Rekonštrukcia plynovodov Bratislava- Petržalka v uzémí Dvory, na uliciach Černyševského, Pifflova, Prokofievova, Tupolevova, Iljušinova. Rekonštrukcia zahŕňa výmenu existujúcich rozvodov a v častiach aj nové trasovanie.

Žiadateľ o územné rozhodnutie Distribúcia SPP, a.s.
Mlynské nivy 44/b
Bratislava
Žiadosť o územné rozhodnutie podaná 27.4.2015
Územné rozhodnutie vydané 5880/2015/10-UKSP/Ja-12
zo dňa 6.7.2015
Žiadosť o stavebné povolenie podaná 16.10.2015
Stavebné povolenie vydané 2054/2016/10UKSP/Ja 48
25.5.2016

web od 2day