Parkovisko pre obchodné centrum, Beňadická 21

Parkovisko pre obchodné centrum, Beňadická 21

Popis stavby: Stavba sa povoľuje ako dočasná – dočasnosť stavby sa určuje do doby vybudovania Nosného systému MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor – Šafárikovo nám., 2 časť Bosákova ul. – Janíkov dvor v Bratislave.

Vjazd a výjazd na parkovisko je jestvujúci – z Jantárovej cesty.

Stavebník v ďalšej etape chce rekonštruovať existujúci dvojpodlažný objekt obchodného domu.

Žiadateľ o územné rozhodnutie Jánošík Holding, s.r.o.
Žiadosť o územné rozhodnutie podaná 6. 5. 2014 podaná žiadosť o UR na „Parkovisko pre obchodné centrum“
Územné rozhodnutie vydané 6525/2014/10UKSP/Br, 2. 6. 2014
Žiadosť o stavebné povolenie podaná 11.2.015 požiadali o stavebné povolenie, ktoré bude vydávať špeciálny satvebný úrad

dňa 8.4.2016 vydané UR č. 2302/2016/10-UKSP/3Chb 4 pre stavebný objekt „Prípojka VN a TS pre Obchodné centrum“

Stavebné povolenie vydané 7259/2016/10UKSP/2 Chb 75
11.7.2016

web od 2day