Návrh na vydanie stavebného povolenia pre stavebné objekty SO 11-A,B,C,D Komunikácie, parkoviská a spevnené plochy, v rámci stavby: Južné mesto – Zóna C3, Viacpodlažná bytová výstavba, Bratislava-Petržalka

Žiadosť sa týka stavby, ku ktorej bolo v rámci zisťovacieho konania o zmene navrhovanej činnosti vydané Ministerstvom životného prostredia SR, sekcia environmentálneho hodnotenia a riadenia, odbor environmentálneho posudzovania rozhodnutie č. 3626/2016-3.4/ml zo dňa 8.3.2016 podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

web od 2day