Rozšírenie existujúceho hypermarketu TESCO Petržalka o nákupnú galériu a vonkajšiu gastro jednotku, II. etapa – SO 01 Dostavba nákupnej galérie, Panónska cesta, Bratislava

Stavebné povolenie sa týka stavby, ku ktorej bolo v rámci zisťovacieho konania vydané Obvodným úradom životného prostredia Bratislava, odd. prierezových enviromentálnych činností rozhodnutie č.ZPO/2011/04961-23/DAM/BA V zo dňa 17.10.2011 podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov.

web od 2day