Rozšírenie existujúceho hypermarketu TESCO-Petržalka o nákupnú galériu a vonkajšiu gastrojednotku, objekt: IO 20 Komunikácie

Obvodný úrad životného prostredia v Bratislave, odd. prierezových environmentálnych činností vydal na zámer pod názvom „Nákupná galéria TESCO – Petržalka,Bratislava“, IČO 31757821 v zisťovacom konaní rozhodnutie č. ZPO/2011/04961-23/DAM/BA V dňa 17.10.2011 podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktoré je prístupné na internetovej stránke: www.enviroportal.sk.

web od 2day