Mladí záchranári v akcii

Okresný úrad Bratislava, odbor krízového riadenia organizoval s finančnou podporou a v spolupráci s mestskou časťou Bratislava-Petržalka, okresné kolo „Súťaže mladých záchranárov CO“. V stredu 10. mája sa na základnej škole Holíčska stretlo 18 súťažných družstiev z bratislavských základných škôl. Petržalku na súťaži reprezentovalo 7 súťažných družstiev a najlepšie – na 3. mieste – sa umiestnili žiaci zo ZŠ Nobelovo námestie.

Súťaž sa uskutočnila v disciplínach : civilná ochrana, pohyb v prírode – topografia, zdravotná príprava, hasenie malých požiarov, streľba zo vzduchovky, testy. Súťažili 4-členné družstvá, v ktorých boli vždy dve dievčatá a dvaja chlapci vo veku od 12 do 15 rokov a jeden učiteľ. Súťaž mladých záchranárov nadväzuje na učivo „Ochrana človeka a prírody“ a pripravuje žiakov na možné riziká následkov živelných pohrôm, havárií alebo teroristických útokov. Cieľom súťaže je naučiť žiakov poskytovať pomoc iným v prípade mimoriadnych udalostí. Je na zamyslenie, či v dnešnej dobe zhoršenia bezpečnostnej situácie je oblasť vzdelávania na všetkých stupňoch dostatočne rozpracovaná, či už v praktickej alebo teoretickej rovine. V ostatných rokoch bola táto oblasť vzdelávania žiakov zanedbávaná a v súvislosti s bezpečnostnou situáciou v Európe a v celom svete si vyžaduje kvalitatívne zlepšenie. Ako príklad môžeme uviesť bývalý zákon č. 73/1973 Zb. o brannej výchove. Zrušením tohto zákona došlo k veľmi výraznému zníženiu úrovne vzdelávania v oblasti civilnej ochrany, krízového riadenia, ale aj obrany štátu, nečudujme sa preto, ak mladí muži v súčasnej dobe nepociťujú zodpovednosť za osud a bezpečnosť našej vlasti. A čo na to kompetentné štátne orgány? Opäť prenesú výkon štátnej správy na obce ako vždy?

Anton Dzurdzík

web od 2day