V Petržalke sa potravinami neplytvá

Myšlienka sociálneho obchodu – Potravinovej banky, ktorá zabezpečuje pre obyvateľov v sociálnej núdzi základné potraviny – nie je vo svete novinkou. Možnosť zriadenia Sociálnej výdajne sa u starostu Vladimíra Bajana a na oddelení sociálnych vecí zrodila už dávnejšie, nakoľko sa každodenne stretávali s Petržalčanmi, ktorí potrebovali pomoc v náročných sociálnych situáciách. „Výraznou skupinou ľudí, ktorí k nám prichádzajú, sú ľudia vo finančnej tiesni. U majoritnej skupiny často prevláda názor, že títo ľudia si môžu za svoju chudobu sami. Avšak je známa skutočnosť, že existuje skupina ľudí, ktorá sa ocitla v sociálnej núdzi nielen vlastným pričinením, ale aj z dôvodu súčasného nastavenia sociálneho finančného systému. Títo občania sa nie svojou vinou ocitli na „chvoste“ sociálnych istôt a mnohokrát nemajú ani možnosť si svoju situáciu riešiť“, ozrejmila situáciu vedúca sociálneho oddelenia Alena Halčáková.

Mestská časť preto ako prvá na území Bratislavy a Bratislavského samosprávneho kraja zriadila dňa 10. augusta 2011 Sociálnu výdajňu na Rovniankovej ulici číslo 12. „Pomoc, ktorú Petržalčanom poskytujeme, je doplnková a poskytujeme ju nad rámec zákona a bezplatne“, dodáva starosta Vladimír Bajan. O službu môžu žiadať obyvatelia s trvalým pobytom na území Petržalky na oddelení sociálnych vecí na predpísanom tlačive. Na základe žiadosti vydá oddelenie „Oznámenie“ v zmysle prijatej Smernice o podmienkach poskytovania sociálnej pomoci. V oznámení je presne vymedzený časový horizont poskytovania pomoci ako aj počet bodov na odber tovaru v Sociálnej výdajni. V začiatkoch mala Sociálna výdajňa otváraciu dobu dvakrát do týždňa. Postupne, ako pribúdali odkázaní obyvatelia, najmä rodiny s deťmi, predlžovala sa aj otváracia doba. Už 5 rokov je výdajňa k dispozícii každý pracovný deň v čase od 11.00 h do 14.00 h.

Cieľovou skupinou, ktorej je táto pomoc poskytovaná, sú seniori, obyvatelia so zdravotným postihnutím, rodiny s deťmi v stave náhlej sociálnej núdze, osamelí Petržalčania, ľudia bez domova a odchovanci detských domovov počas prvých troch rokov po odchode z domova. Takúto formu pomoci poskytuje samospráva nad rámec zákona. Cieľom je zmierniť dopad sociálnej núdze s perspektívou prinavrátenia sa k štandardnému životu. „Tým, že im poskytneme základné potraviny, majú možnosť použiť svoj dôchodok na lieky, bývanie či ošatenie“, upresnil starosta a dodal, že k dnešnému dňu evidujú na úrade 809 obyvateľov, ktorým bola vydaná čipová karta do Sociálnej výdajne. Priemerne Sociálnu výdajňu navštívi 25 Petržalčanov denne. Najviac držiteľov karty je z okruhu sociálne odkázaných rodín (34%), potom osamelých občanov (31%), starobných dôchodcov (25%) a poberateľov invalidného dôchodku (10%).

Sortiment Sociálnej výdajne v súčasnosti tvoria potraviny, ktoré podľa zákona č. 595/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov darujú obchodné reťazce len prostredníctvom Potravinovej banky Slovenska, s ktorou má samospráva uzatvorenú zmluvu. „V súčasnosti dostávame tovar od troch veľkých dodávateľov. V mesiacoch január až máj dodali potraviny v hodnote 49.301,91 Eur, v kilogramoch to je 17.317,69 kg potravín“, upresnila Alena Halčáková. Zo sociálnej výdajne si tak obyvateľ odnesie tovar v hodnote 17,56 Eur za deň.

Počet žiadateľov o túto pomoc stúpa, svedčí o tom nielen pribúdajúci počet nových žiadateľov, ale aj skutočnosť, že až 70 % poberateľov tejto pomoci má opakovaný záujem o túto službu. O spokojnosti svedčia nielen ďakovné listy, ale najmä skutočnosť, že mnohým sa vďaka tomuto úspešnému projektu podarilo zaradiť do bežného života. Priestory výdajne využívame v spolupráci s Červeným krížom v Bratislave na vydávanie balíčkov potravinovej pomoci v rámci operačného programu EU rodinám v hmotnej núdzi. Sociálne oddelenie v spolupráci s Potravinovou bankou Slovenska a spoločnosťou UBER pravidelne organizuje zbierku potravín pre sociálne odkázaných ľudí.

web od 2day