Požiadajte o príspevok na úhradu nákladov v súkromných materských školách

Vyzývame rodičov, ktorých deti neboli prijaté do materských škôl zriadených mestskou časťou Bratislava Petržalka, aby do 15. augusta podali žiadosť o príspevok na úhradu nákladov na vzdelávanie detí v súkromných materských školách.

Základné podmienky poskytnutia a čerpania príspevku:
– výška príspevku je 60 eur mesačne na 1 dieťa najviac počas 11 mesiacov v školskom roku 2017/2018;
– príspevok môže byť poskytnutý rodičovi, ktorého dieťa má trvalý pobyt v našej mestskej časti;
– vek dieťaťa ku dňu nástupu do materskej školy (1.10.2017) je najmenej 3 roky;
– dieťa nebolo prijaté do materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti našej mestskej časti pre školský rok 2017/2018 z kapacitných dôvodov;
– maximálny mesačný príjem žiadateľa a spoločne posudzovaných osôb spravidla nesmie presiahnuť sumu 500 eur na osobu (t.j. napríklad pri 3-člennej domácnosti, 2 rodičia a 1 dieťa je maximálny možný súčet príjmov 1 500 eur netto mesačne) a súčasne žiadateľ nie je poberateľom príspevku na dieťa s dlhodobo nepriaznivým stavom súvisiaceho s neprijatým dieťaťom;
– v prípade počtu žiadostí prevyšujúceho finančnú kapacitu budú uprednostnení rodičia so staršími deťmi (v poradí veku 5, 4 a 3 roky ku dňu nástupu do materskej školy), v rámci rovnakej vekovej kategórie dieťaťa, predovšetkým osamelí rodičia a následne rodičia s nižšími príjmami.
Petržalské súkromné materské školy budú aj pre školský rok 2017/2018 vyzvané, aby ponúkli svoje voľné kapacity za výhodnejšie cenové podmienky.

Žiadosti zasielajte:
Oddelenie sociálnych vecí
Miestny úrad mestskej časti Bratislava- Petržalka
Kutlíkova 17
852 12 Bratislava

web od 2day