Projekt Hájpark Kutlíkova, Bratislava

Žiadosť sa týka objektu stavby, ku ktorej bolo v rámci zisťovacieho konania vydané Okresným úradom Bratislava, odborom starostlivosti o ŽP, odd. ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia rozhodnutie č. OU-BA-OSZP3-2014/050677/FIL/V-EIA zo dňa 24.7.2014 podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov.

web od 2day