Učitelia získali mimoriadnu odmenu už po piaty raz

Platy učiteľov sú stále neadekvátne náročnosti tohto povolania a s tým spojenú zodpovednosť, ktorú na seba učitelia preberajú pri výchove mladej generácie. Aj to bol jeden z dôvodov, prečo sa starosta v roku 2013 rozhodol pomôcť aspoň tým, ktorí svojou prácou a dosiahnutými výsledkami reprezentujú školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti. Ako povedal vo svojej ďakovnej reči, bolo z čoho vyberať, ale o to náročnejšie bolo rozhodnutie. Svoju jedno-tisícovú odmenu si dnes prevzalo päť učiteliek zo základných škôl a dve z materských.

Ako povedal pri prvom odovzdávaní mimoriadnej odmeny ešte v roku 2013, že ako starosta síce nemôže ovplyvniť výšku platov učiteľov, ktorých prácu alebo skôr poslanie si nesmierne váži, preto hľadal spôsob, ako prilepšiť aspoň niektorým z nich. Prácu ďalších siedmich učiteľov aj tento rok v čase pred Vianocami mimoriadne ocenil sumou tisíc eur. „Verím, že v budúcnosti nájdeme viac finančných prostriedkov a bol by som skutočne rád, keby takéto sviatočné ocenenie mohol dostať každý z našich učiteľov,“ podotkol opäť V. Bajan. Mimoriadne ocenenie získali učiteľky, ktoré svojím pedagogickým majstrovstvom odovzdávajú bohaté vedomosti a skúsenosti nielen žiakom, ale i svojim kolegom.

Za mimoriadne výsledky v pedagogickej činnosti dosiahnuté v roku 2017 odmenil starosta:

Mgr. Zdenka Dilhof Černíková, ZŠ Gessayova 2, aprobácia Anglický jazyk – Slovenský jazyk a literatúra – Etická výchova, zástupkyňa riaditeľa pre 2. stupeň získala ocenenie za vynikajúce výsledky v pedagogickej činnosti za rok 2017 a za dlhodobý mimoriadny prínos pre skvalitnenie vyučovania ANJ v ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka.
– aprobáciu ANJ a Etická výchova si rozšírila o ďalší predmet o slovenský jazyk a literatúra, ktoré ukončila v roku 2015,
– k motivácii žiakov, k rozvíjaniu ich tvorivosti a komunikačných kompetencií využíva diagnostické jazykové hry, power pointové prezentácie, situačné metódy, projektové vyučovanie atď. a úspešne uplatňuje alternatívne formy vzdelávania ako napr. divadelné predstavenia, hodiny s anglickým lektorom,
– úspechy dosahuje v zapájaní žiakov do medzinárodného projektu e-Twinning, v rámci ktorého spolupracuje so školami v Poľsku, Írsku a Českej republike a prostredníctvom elektronickej komunikácie zapája žiakov do konverzačných aktivít so žiakmi z týchto štátov s cieľom zdokonaliť ich komunikačné zručnosti,
– je iniciátorkou projektového vyučovania, ktoré v škole ako prvá z učiteľov pripravila a realizovala,
– z jej iniciatívy, na základe jej návrhu a jej aktívnou účasťou na realizácii bola v škole zriadená odborná učebňa anglického jazyka,
– je autorkou záverečných testov zo SJaL na komisionálne skúšky pre žiakov plniacich povinnú školskú dochádzku v zahraničí a koordinátorkou celého procesu prípravy týchto žiakov, prípravy vstupných a výstupných prác z ANJ pre 5. a 9. ročník, v školskom programe aScAgenda vytvorila v ANJ inovované učebné osnovy a tematické výchovno-vzdelávacie plány pre 5.-7. ročník
– mimoriadne je potrebné oceniť jej spoluautorstvo na vytvorení metodického materiálu „Triedny učiteľ v základnej škole“,
– pripravuje žiakov na súťaže v anglickom jazyku a ako zástupkyňa riaditeľky je podporovateľkou a iniciátorkou školských cudzojazyčných aktivít, ako sú jazykové súťaže, Európsky deň jazykov, literárna tvorba žiakov v anglickom jazyku.

Mgr. Milota Marčišová, ZŠ Holíčska 50, aprobácia: chémia, environmentálna výchova, anglický jazyk a etická výchova, okrem toho v škole pôsobí aj ako výchovná poradkyňa získala ocenenie za vynikajúce výsledky v pedagogickej činnosti za rok 2017 a za mimoriadny osobný prínos v environmentálnej výchove a vzdelávaní žiakov realizáciou medzinárodných, domácich a vlastných projektov v tejto oblasti
– od svojho nástupu na miesto učiteľky v ZŠ Holíčska patrí medzi najaktívnejších a mimoriadne iniciatívnych mladých pedagogických zamestnancov našich ZŠ, ktorí svoje profesionálnu kariéru skutočne zasvätili nielen rozvoju svojej školy ale aj rozvoju škôl v mestskej časti, toho dôkazom je aj skutočnosť, že je iniciátorkou, autorkou a organizátorkou súťaže EKO-logicky doma i v škole, ktorú už organizuje pre všetky školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti,
– pre ňu je viac ako samozrejmé, že vo výchovno-vzdelávacom procese na všetkých hodinách a vo všetkých predmetoch, ktoré učí systematicky využíva informačno-komunikačné technológie, napr. na hodinách chémie pracuje s programami Chemskeč a Koučlab II, ktoré využíva na vykreslenie chemických štruktúr, animovanie experimentov, realizuje priamy záznam z meraní do digitálnej podoby, na hodinách informatiky sú to programy Baltik, Skrač, Imedžin,
– vo vyučovacom procese úspešne používa vlastné interaktívne testy a učebné pomôcky, prvky problémového vyučovania, kvízy, videá, v projekte Modrý oblak so žiakmi uskutočňuje merania pomocou digitálnej meteorologickej stanice, venuje sa problémovému vyučovaniu, vedie žiakov k samostatnému získavaniu poznatkov,
– zážitkovým učením motivuje žiakov k väčšiemu záujmu o predmet, podporuje skupinovú prácu, rozvíja ich sociálne a komunikačné zručnosti,
– ako výchovná poradkyňa metodicky usmerňuje prácu učiteľov so žiakmi s vývinovými poruchami učenia, je nápomocná je žiakom 9. ročníka a ich rodičom pri správnej profesijnej orientácii,
– je koordinátorkou medzinárodného projektu Zelená škola, ktorý zameraný na environmentálnu výchovu, pod jej vedením sa podarilo v školskom roku 2016/2017 obhájiť ZŠ Holíčska titul Zelená škola,
– za celé obdobie realizácie je členkou projektového tímu mestskej časti a SAV Petržalská super škola,
– osobitne je potrebné oceniť jej trénerstvo tímu Lejzy robots v medzinárodnej súťaži First Lego League kde vytvára žiakom priestor na konštruovanie robota, jeho programovanie a skúšanie efektivity pri riešení jednotlivých misií, osobitne je potrebné vyzdvihnúť 1. miesto v krajskom kole medzinárodnej súťaže First Lego League.

PhDr. Anna Jenisová, ZŠ Nobelovo námestie 6, aprobácia Dejepis – Etická výchova, triedna učiteľka 9.A, získala ocenenie za vynikajúce výsledky v pedagogickej činnosti za rok 2017 a za mimoriadny osobný prínos v oblasti prevencie drogových závislostí a sociálno-patologických javov a za úspešnú spoluprácu s inštitúciami a občianskymi združeniami v tejto oblasti výchovy a vzdelávania
– na hodinách dejepisu, náuky o regióne, občianskej náuky, etickej výchovy, informatiky, pri činnosti koordinátora žiackeho parlamentu, koordinátora prevencie drogových závislostí a sociálno-patologických javov, mimoriadne aktívne využíva informačno-komunikačné technológie,
– prostredníctvom interaktívnej tabule, projektového vyučovania motivuje žiakov k zlepšovaniu svojich vyučovacích výsledkov, vedie žiakov k sebahodnoteniu, prosociálnosti a pozitívnemu vzťahu k sebe samému a k vzdelávaniu, realizovanými projektmi zvyšuje úroveň spolupráce medzi jednotlivcami v triede, vytvára prostredie bez stresu zo zlyhania a neúspechu,
– v rámci vyučovania dejepisu, náuky o regióne a občianskej náuky využíva zážitkové učenie, organizuje exkurzie pod názvom Škola v múzeu, úspešne spolupracuje s MKP a v rámci cyklu Taká bola Petržalka približuje žiakom históriu mestskej časti Petržalka, pravidelne zapája žiakov do projektovej súťaže História magistra vitae, v tomto smere úspešne spolupracuje aj so Slovenským národným múzeom,
– oceniť je potrebné aj jej úspešnú spoluprácu s Právnickou fakultou UK v Bratislave pri výučbe témy Štát a právo,
– iniciatívne pripravuje vlastné prezentácie, pracovné listy a aktivity na vyučovanie, osobitne v tomto smere je potrebné oceniť vytvorenie prezentácie a testov v predmete Náuka o regióne ktorý nemá učebnice, ku každej téme v 5. a 6. ročníku,
– menovaná na vysokej odbornej úrovni vedie predmetovú komisiu Človek a spoločnosť, ako koordinátora prevencie drogových závislostí a sociálno-patologických javov zapája žiakov do súťaží s protidrogovou tematikou, spolupracuje s občianskymi združeniami Pomoc ohrozeným deťom, Športom proti drogám, Linka detskej istoty, Marginal, Slovensko bez drog, Človek v ohrození, ktoré zabezpečujú lepšiu informovanosť žiakov v oblasti prevencie,
– zabezpečuje interaktívne prednášky s odborníkmi na témy Kyberšikana, Utečenci a migranti, Pravda o drogách, svojich žiakov zapojila do projektu Nehejtuj.sk, týkajúceho sa nebezpečenstiev na internete, pripravila prednášku na tému Obchodovanie s ľuďmi,
– zaviedla pravidelné rozhlasové vysielanie žiackeho parlamentu, v rámci projektu EU pedagógovia z Českej republiky ocenili formy a metódy činnosti žiackeho parlamentu, vedie záujmový útvar Svet financií,
– v školskom roku 2016/2017 v rámci projektu Externé hodnotenie kvality školy podporujúce sebahodnotiace procesy spracovala a vyhodnotila dotazník Učebný štýl u žiakov na druhom stupni,
– žiaci pod jej vedením dosahujú významné úspechy aj súťažiach a ako triedna učiteľka je nápomocná pri riešení problémov nielen svojim žiakom ale aj ich rodičom, čo je z ich strany mimoriadne pozitívne hodnotené.

RNDr. Ľubica Ofúkaná, ZŠ Pankúchova 4, aprobácia Biológia – Geografia – Informatika, triedna učiteľka v 9. B, získala ocenenie za vynikajúce výsledky v pedagogickej činnosti za rok 2017 a za mimoriadny osobný prínos pri využívaní netradičných metód a foriem vyučovania v predmetoch biológia, geografia a informatika
– rozvíja informačné kompetencie v predmete informatika, vo vyučovaní geografie a biológie podporuje, prostredníctvom digitálnych technológií, individuálny rozvoj žiakov s dôrazom na ich aktívny a tvorivý prístup v procese získavania nových poznatkov,
– v predmete biológia využíva na tvorbu prezentácií program Planéta vedomostí, v predmete informatika pracuje okrem iného s programom Skrač, Baltik, Imedžin, virtuálnu knižnicu využíva ako inšpiratívny zdroj k tvorbe testov, cvičení, hier a prezentácií,
– komplexne rozvíjanie žiackych kompetencií podporuje aj netradičnou metódou učenia sa na stanovištiach, využíva projektové vyučovanie, pravidelne zavádza do vyučovania svojich predmetov inovatívne formy a metódy podporujúce sebahodnotiace procesy,
– vyučovanie biológie a geografie robí atraktívnejším realizovaním besied a prednášok s odborníkmi a organizovaním zaujímavých exkurzií do regiónov Slovenska, Českej republiky a Rakúska,
– pre učiteľov biológie vypracovala metodický list a priamo na vyučovacej hodine spolu so žiakmi vytvorila ekosystémy lúky, lesov a polí,
– je dlhoročnou vedúcou predmetových komisií vzdelávacích oblastí Človek a príroda a Človek a svet práce, v ktorej odborne a metodicky usmerňuje svojich kolegov,
– ku skvalitneniu autoevalvačných procesov realizovala ukážkovú hodinu z biológie s cieľom poukázať na rôzne možnosti hodnotenia a sebahodnotenia žiakov počas vyučovania,
– mimoriadne aktívne sa podieľala na obnovení Siene ekológie, Strom života so zameraním na národné parky na Slovensku a pamiatky UNESCO, tvorivým spôsobom zapojila žiakov do realizácie celoškolského projektu Deň jablka na tému Jablko trochu inak.
– každoročne zapája žiakov, zamestnancov a aj rodičov do zberu druhotných surovín Malokarpatská zberová liga a Olománia, osobne organizovala zber plastových fliaš a vrchnákov, z ktorých získala pre školu finančné zdroje,
– mimoriadne aktívne sa zapojila do realizácie výzvy mestskej časti Naučiť lepšie, odmeniť viac, v rámci ktorého vypracovala projekt so zameraním na efektívne využívanie inovatívnych a aktivizujúcich metód vo výučbe biológie, projekt ukončila otvorenou hodinou na tému „Lúky, pasienky, polia“, na ktorej sa zúčastnili učitelia zo všetkých ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti,
– dlhodobo je koordinátorkou školy v projekte Petržalská super škola.

Mgr. Zuzana Bulafčíková, ZŠ Tupolevova 20, aprobácia – učiteľstvo pre I. stupeň ZŠ, triedna učiteľka 4.B, získava ocenenie za vynikajúce výsledky v pedagogickej činnosti za rok 2017 a za mimoriadny osobný pri realizácii projektov a úspešnom uplatňovaní informačných a komunikačných technológii vo výchovno-vzdelávacom procese na I. stupni
– vo vyučovacom procese úspešne uplatňuje zážitkové vyučovanie, učenie hrou, skupinové a projektové vyučovanie, venuje sa práci s nadanými žiakmi a individuálne aj so slabšími,
– na hodiny čítania chodí so žiakmi do pobočky MKP na Prokofievovej ulici, hodiny výtvarnej výchovy realizuje aj v priestoroch Galérie mesta Bratislava a v CIK CAK CENTRE. na hodinách hudobnej výchovy hrajú všetci od 1. ročníka na zobcovej flaute, jej malí hudobníci pravidelne vystupujú na kultúrnych podujatiach školy, ale i na predstaveniach pre seniorov v Dome 3. veku v Ovsišti,
– systematicky pracuje s edukačnými portálmi Virtuálna knižnica, Datakabinet, Planéta vedomostí, EDULAB s vzdelávacím portálom Kozmix, pri práci s interaktívnou tabuľou využíva aj programy Aktivstudio Professional a Aktivinspair, pre svoju triedu na portáli Webnod vlastnú internetovú stránku triedy, do ktorej učí vkladať príspevky a fotografie svojich žiakov,
– venuje sa práci so žiackym parlamentom, vďaka ktorému škola pravidelne prispieva pre UNICEF, alebo na zbierku v projekte Daruj hračku kamarátovi,
– aktívne sa zapojila a realizovala projekty Hovoríme o jedle, Čítame s Osmijankom, EDULAB: Moja prvá škola: Kozmix, niekoľko rokov sa venuje environmentálnym projektom spoločnosti Veolia, kde jej žiaci postúpili do celoslovenského kola v projekte Biodiverzita,
– vďaka projektu Baterky na správnom mieste, ktorého cieľom je naučiť žiakov systémovo riešiť zber, separáciu a prepravu odpadu použitých prenosných batérií, aj za pomoci žiakov jej triedy škola získala športové potreby,
– rodičia tejto triedy spoločne s pani učiteľkou prispeli na materiálno-technické vybavenie triedy sumou cca 1300 EUR, na nákup magneticko-keramickej tabule, nábytku, sedacích vakov, atď.
– spolupracuje pri realizácii projektov Petržalka v pohybe, Olympijský festival nádejí a pripravovala žiakov na podujatie žiakov ŠKD pod názvom Tanec v duši,
– je členkou projektového tímu Poznáš Česko, poznáš Slovensko ?, v rámci ktorého spolupracuje so základnou školou Tupolevova v Prahe,
– v rámci spolupráce s organizáciou Miniopterus chodievajú žiaci jej triedy, ale aj bývalí žiaci stavať zábrany na Železnú studničku a následne pomáhať pri migrácii žiab
– v projektoch Vesmír očami detí, Kľúče od kráľovstva Márie Terézie, Picassova holubica mieru, História magistra vitae, Maksík a Hviezdoslavov Kubín dosiahli jej žiaci mimoriadne úspechy

Kvetoslava Kmotorková – riaditeľka MŠ Bradáčova získala ocenenie za vynikajúce a mimoriadne výsledky v pedagogickej činnosti za rok 2017, osobitne za celoživotnú prácu v oblasti predprimárneho vzdelávania a nezastupiteľný vklad pri rozvoji materských škôl na území Petržalky
– celý svoj profesionálny život zasvätila predprimárnemu vzdelávaniu a rozvoju materských škôl na území mestskej časti Bratislava-Petržalka,
– vo výchovno-vzdelávacom procese aktívne využíva inovačné metódy a formy vzdelávania, uplatňuje metódy hrania rolí, metódu tvorivej dramatiky, diagnostické metódy, metódy riešenia problému,
– je autorkou edukačných prezentácií vytvorených v programe Power point, ktoré využívajú všetky učiteľky v edukačnom procese, výchovno-vzdelávací proces v MŠ obohacuje aj organizovaním stretnutí so spisovateľmi pre detí, organizovaním rôznych súťaží, atď.
– v práci s najmenšími vhodne aplikuje rôzne programy ako napr. Cirkus šaša Tomáša, Tux Paint, Happy Ladybird, digitálny fotoaparát, prostredníctvom digitálneho mikroskopu, pokusmi a pozorovaním vedie deti k experimentovaniu, skúmaniu a bádaniu,
– pani Kmotorková je známa svojimi mimoriadne úspešnými divadelnými predstaveniami pre najmenších nielen v MŠ Bradáčova, ale aj v ostatných MŠ,
– mimoriadne ocenenie si zaslúži jej dlhodobá aktívna spolupráca s Jednotou dôchodcov na Slovensku, pre ktorú organizuje vystúpenia detí napr. na Športovej olympiáde dôchodcov, na podujatí v Dome kultúry Zrkadlový háj pod názvom Kreslo pre hosťa, a ďalšie,
– mimoriadne úspešná je vďaka jej aktivite a nasadeniu spolupráca MŠ Bradáčova aj so ZŠ Dudova, Miestnou knižnicou Petržalka, Maticou slovenskou,
– na úspechoch a rozvoji materskej školy má nezastupiteľné miesto premyslená, systematická a pravidelná spolupráca s rodičmi, ktorí sa aktívne podieľajú na živote a činnosti MŠ práve vďaka iniciatíve a aktivite pani Kmotorkovej, ktorá organizuje pravidelné spoločné brigády rodičov a zamestnancov MŠ, stretnutia rodičov so psychologičkou, podujatia pre deti a rodičov napr. zdobenie medovníkov, detský vodičák hľadanie pokladu a ďalšie, ktoré významným spôsobom formujú vzťah rodičov k MŠ,
– svoje bohaté celoživotné odborné a metodické vedomosti a skúsenosti v predprimárnom vzdelávaní, ktoré si systematicky rozširovala ďalším vzdelávaním, nezištne odovzdávala a odovzdáva svojim kolegyniam v MŠ ale aj na pravidelných poradách riaditeliek MŠ,
– pani riaditeľka Kmotorková bola vždy oporou pre svoje kolegyne a vždy bola a je pripravená svojimi skúsenosťami a vedomosťami im pomáhať pri skvalitňovaní predprimárneho vzdelávania.

Iris Mandelíková – učiteľka MŠ Bulíkova získala ocenenie za vynikajúce výsledky v pedagogickej činnosti za rok 2017 a osobitne za realizáciu autorských a medzinárodných projektov v oblasti využívania informačných a komunikačných technológií v predprimárnom vzdelávaní
– je autorkou medzinárodného projektu „Legendy jari“ v spolupráci s kolegyňou z Bulharska – projekt bol ocenený certifikátom kvality a získal 5. miesto v národnej súťaži projektov,
– vo výchovno-vzdelávacej činnosti dlhodobo úspešne využíva informačno-komunikačné technológie napr. – Beebot, hovoriace štipce, digitálny mikroskop, fotoaparát, detektor kovov, detské telefóny, interaktívnu hovoriacu stenu, detské interaktívne programy,
– k jednotlivým edukačným procesom si vytvára vlastné programy prostredníctvom interaktívnej tabule s využitím dostupných programov ako aj on-line nástrojov – e-learning Apps, animato, issuu, superlame, e-pexeso, JigsawPlanet, programov na úpravu videí,
– vytvára vlastné učebné a didaktické pomôcky a testy, ktoré zverejňovaním na web stránkach on-line nástrojov dáva k dispozícii na využitie aj ostatným pedagógom v MŠ,
– ďalším autorským projektom v rámci grantu Nadácie Markíza pod názvom „Hýb sa Materská škola, Bulíkova bez plochých nôh“, získala pre MŠ 1000,- EUR,
– aktívne spolupracuje pri realizácii tvorivých dielní LEGO-dacta, ktoré MŠ realizuje pre MŠ v Petržalka,
– v jednotlivých medzinárodných projektoch a akciách eTwinning úspešne spolupracuje so školami nielen v SR ale aj v zahraničí – Bulharsko, Estónsko, Litva, prínosom tejto spolupráce je výmena informácií, materiálov, interaktívnych aktivít a ďalšie inšpirácie k vzdelávacím aktivitám, v rámci metodických združení prezentuje svoje skúsenosti z projektov eTwinning,
– pani Iris Mandelíkova za svoje aktivity pri tvorbe projektov získala 4 certifikáty kvality a ocenenie Učiteľ mesiaca jún 2016,
– v rámci mimo vyučovacích aktivít pripravila pre rodičov a deti triedne akcie, prezentáciu realizovaných projektov, aktivizovala rodičov v rámci projektu „Domestos do školy“ a ďalšie
– významné úspechy dosahuje v zapájaní detí do celoslovenských a medzinárodných výtvarných súťaží – napr. Farebná stopa, Vesmír očami detí, Indické bájky očami slovenských detí (2. miesto) a medzinárodných súťaží Radosť Európy – Srbsko a BITULA 2017 Macedónsko (čestné uznanie),
– svoje skúsenosti z tejto oblasti využila aj v atestačnej práci pod názvom „Vnímanie a interpretácia výtvarného diela u detí predškolského veku“.

web od 2day