Polyfunkčný komplex Matador Kopčianska, Bratislava

Polyfunkčný komplex Matador Kopčianska, Bratislava

Popis stavby: Investičný zámer rieši umiestnenie komplexu 4-roch polyfunkčných bytových domov s občianskou vybavenosťou v parteri a s prislúchajúcou dopravnou a technickou vybavenosťou v lokalite bývalého Matadoru. Objekty sú navrhnuté 6-12 podlažné s jedným podzemným podlažím. Výstaba bude prebiehať v 2-och etapách. Dopravná obsluha komplexu bude zabezpečená priamym dopravným pripojením z priľahlej miestnej komunikácie Kopčianskej a novovybudovanými areálovými komunikáciami. Súčasťou stavby sú chodníky, spevnené plochy a parkoviská vrátane garážového parkovania v jednotlivých objektoch.

Žiadateľ o územné rozhodnutie Neo-Real, spol. s r.o.
Kopčianska 16, BA
Žiadosť o územné rozhodnutie podaná 25.4.2017
Územné rozhodnutie vydané 6.11.2017 územné rozhodnutie
6303/2017/10UKSP-La-24
Žiadosť o stavebné povolenie podaná
Stavebné povolenie vydané

web od 2day