Bytový dom FUXOVA

Bytový dom FUXOVA

Popis stavby: Predložená dokumentácia rieši návrh bytového domu s dvoma podzemnými a 24 nadzemnými podlažiami a technickou nadstavbou. V podzemných podlažiach byového domu je navrhnutých 257 parkovacích státí, technické priestory a na 1.pp aj nebytové priestory ako obchody a služby. Na 1.np je galéria so vstupom a pivničné kopky. Na 2.až 24 je navrhnutých spolu 276 jedno až štvorizbových bytov. Technickú nadstabu tvoria spoločné technické proestrory (strojovňa VZT, kotolňa). Na teréne je navrhnutých 109 parkovacích miest. Súčasťou predloženého zámeru je aj samostatne stojaci parkovací dom, tvoriaci I.etapu parkovacie domu. Parkovací dom je navrhnutý ako štvorpodlažný, o počte 117 parkovacích státí.

Žiadateľ o územné rozhodnutie FUXTON s.r.o.
Dvorákovo nábrežie 10, Bratislava
Žiadosť o územné rozhodnutie podaná
Územné rozhodnutie vydané
Žiadosť o stavebné povolenie podaná 19.12.2014, žiadosť o SP v spojenom územnom konaní a stavebnom konaní

žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením 31.3.2017

Stavebné povolenie vydané 2016/2015/10-UKSP/Br-20 zo dňa 25.8.2015 v spojenom územnom a stavebnom konaní vydané I. stavebné povolenie na časť objektov a II. územné rozhodnutie na časť objektov, ktoré budú povolovať špeciálne stavebné úrady

24.7.2017 zmena stavby pred dokončením
6147/2017/10 UKSP/Br-10

Kolaudačné rozhodnutie 29.1.2018 vydané kolaudačné rozhodnutie
1526/2018/10 UKSP/Br-11

web od 2day