Povolenie terénnych úprav – objekt SO 00 Príprava územia – odstránenie navážkového valu – 1. etapa, pre stavbu Južné mesto – Zóna C0 – Viacpodlažná bytová výstavba, Bratislava-Petržalka – 1. etapa; stavebné povolenie na dočasné objekty zariadenia staveniska

Vo vzťahu k predmetnému územiu sa uskutočnilo posudzovanie vplyvov na životné prostredie pod názvom Petržalka – Juh, južná rozvojová os, na základe ktorého bolo dňa 23. 10. 2006 vydané Ministerstvom životného prostredia SR záverečné stanovisko č. 4242/04-1.6/ml podľa zákona č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov, ktoré je prístupné na internetovej stránke:http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/petrzalka-juh-juzna-rozvojova-os

Vo vzťahu k predmetnému územiu sa uskutočnilo zisťovacie konanie o posudzovaní zmeny v navrhovanej činnosti pod názvom Južné mesto Zóna C0 – I. etapa, dňa 21. 8. 2015 bolo vydané Ministerstvom životného prostredia SR pod č. 6292/2015-3.4/ml rozhodnutie v zisťovacom konaní podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktoré je prístupné na internetovej stránke:http://www.enviroportal.sk/Sk_SK/eia/detail/juzne-mesto-zona-c0-i-etapa.

web od 2day