Do základných škôl sa zapísalo vyše tisíc detí

Piatok 6. apríla a sobota 7. apríla sa v Petržalke niesli v znamení zápisu budúcich prváčikov do základných škôl. Tento rok sa ich zapísalo 1023, z toho 499 dievčat a 524 chlapcov. V porovnaní s predchádzajúcim školským rokom je to o 105 detí viac.

Predpokladá sa aj nárast tried – z vlaňajších 38 na 41 tried 1. ročníka, z toho budú tri špeciálne triedy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením. Koľko detí ale skutočne nastúpi 1. septembra do prvého ročníka, to je teraz ťažko povedať.

My sme sa boli pozrieť, aká atmosféra vládla v deň zápisu v ZŠ Tupolevova. „Naše pani učiteľky a vychovávateľky sa snažili pripraviť pre deti čo najpríjemnejšie prostredie. Zápisy boli poňaté v duchu rozprávkových bytostí. Na deti čakali tvorivé dielne a zoznamovací test, ktorý obsahoval úlohy spojené s napísaním mena či priraďovaním geometrických tvarov na interaktívnej tabuli,“ popísal aktivity riaditeľ školy Miroslav Cisár, podľa ktorého sú jej najväčšími výhodami moderné vybavenie tried, široká ponuka mimoškolských aktivít a veľmi príjemné prostredie s bežeckou traťou, ktorá slúži aj verejnosti.

Okrem klasických tried sa v každom ročníku prvého stupňa základnej školy otvára pre žiakov trieda so zameraním na odstraňovanie špecifických porúch učenia. O žiakov sa tu starajú špeciálni pedagógovia, ktorí v maximálnej miere eliminujú ich poruchy ako je napr. dysgrafia, dyslexia, dysortografia, porucha koncentrácie, dyskalkulia či iné. Žiaci sú vzdelávaní pri počte najviac 10 žiakov. Na druhom stupni sú začleňovaní do bežných tried alebo odchádzajú do spádových škôl.
„Pre túto školu sme sa rozhodli, lebo sa nám páči vonkajší areál s ihriskom a celkové moderné vybavenie školy. Zaujala nás už na dni otvorených dverí, kedy sme ostali naozaj milo prekvapení. Triedy na nás pôsobia útulne a čisto. Dýcha tu na nás rodinná atmosféra,“ opísala svoje dojmy zo ZŠ Tupolevova Lívia, ktorá prišla na zápis so svojou dcérou Ninou. „Už len dúfame, že nám pošlú pozitívne stanovisko,“ dodala.

web od 2day