Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením – Polyfunkčné centrum Einsteinova, Bratislava

Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením sa týka stavby, vo vzťahu ku ktorej sa uskutočnilo zisťovacie konanie, po ukončení ktorého vydal Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia dňa 17.10.2014 rozhodnutie č. OU-BA-OSZP3-2014/069207/FIL/V-EIA, ktoré je prístupné na internetovej stránke: www.enviroportal.sk/eia/dokument/219021, o tom, že navrhovaná činnosť „POLYFUNKČNÉ CENTRUM_EINSTEINOVA“ sa nebude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“

web od 2day