Oznámenie o zvýšení kapacity CC5 pre potreby PP3 po intenzifikácii a EST – zmena navrhovanej činnosti

Mestská časť Bratislava-Petržalka v súlade s § 29 ods. 9 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon) oznamuje verejnosti, že Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky zaslalo mestskej časti Bratislava-Petržalka oznámenie o zmene navrhovanej činnosti „Zvýšenie kapacity CC pre potreby PP3 po intenzifikácii a EST“, ktorého predkladateľom je spoločnosť SLOVNAFT a.s, Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava.

web od 2day