Rozšírenie tried v ZŠ Turnianska 10, Bratislava

Druh zákazky Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 ZVO
Číslo obstarávania 6793/2018/RVO
Predmet Rozšírenie tried v ZŠ Turnianska 10, Bratislava
Celková suma
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk
Poznámka Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 na uskutočnenie stavebných prác
Predloženia ponuky 13.07.2018
Otvárania ponúk – ostatné
Otvárania ponúk – kritéria

web od 2day