Žiadosť o vydanie územného rozhodnutia na stavbu KOPČIANSKA – JUH, V. stavba Polyfunkčná obytná zóna prijatú 17.08.2018 od stavebníka Fundus projekt, s. r. o., Legionárska 10, 811 07 Bratislava

Popis stavby: Vybudovanie novej polyfunkčnej zóny s vlastným zázemím. Navrhovaný investičný zámer prináša do územia nové plochy bývania/prechodného ubytovania, občianskej vybavenosti spolu s prislúchajúcimi vybavenostnými funkciami orientovanými pre širšie vrstvy obyvateľstva a návštevníkov lokality.

http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/kopcianska-juh-polyfunkcna-zona-bratislava

web od 2day