Polyfunkčný objekt KREAL

Žiadosť o zmenu stavby pred dokončením sa týka stavby v území, vo vzťahu ku ktorému Obvodný úrad životného prostredia v Bratislave vydal dňa 27.3.2008 rozhodnutie v zisťovacom konaní podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pod č. ZPO/2008/02531-23/ANJ/BA V a k zmene stavby dňa 16.1.2012 vydalo Ministerstvo životného prostredia SR záverečné stanovisko podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pod č. 0950/2012-3.4/ra. Uvedené vydané dokumenty sú uverejnené na webovej stránke www.enviroportal.sk.

web od 2day