Očakávajte návštevu štatistických pracovníkov

Štatistický úrad SR pravidelne realizuje zisťovanie údajov pre štatistiku rodinných účtov. V zmysle vyhlášky č. 250/2017 Z. z. sa toto zisťovanie uskutoční aj v roku 2019. Účelom je získať informácie o štruktúre, výške a vývoji príjmov fyzických osôb v rôznych typoch domácností. Výsledky zisťovania sa využijú na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu SR, požiadaviek ministerstiev a štátnych organizácií, osobitne na poskytnutie údajov na účely posudzovania úprav súm životného minima.

Na Slovensku bolo do zisťovania pre rok 2019 vybraných takmer 190 obcí, medzi nimi aj Petržalka. Do zisťovania je zaradených viac ako 2000 domácností. Štatistické zisťovanie začalo 10. decembra 2018 a potrvá do 31. decembra 2019. V tomto období vybrané domácnosti v mestskej časti navštívi pracovník poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa v domácnostiach osobitným poverením. Oslovené domácnosti sú povinné podľa zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike poskytnúť požadované údaje. Všetky poskytnuté informácie a názory budú anonymné a použité výlučne na štatistické účely. Podrobnejšie informácie sa môžete dozvedieť na stránke ŠÚ SR na adrese www.statistics.sk alebo telefonicky na t.č. 08/69250480.

web od 2day