Návrh na územné rozhodnutie – Južné mesto – Zóna B3-B4-AB2, Bratislava – Petržalka

Vo vzťahu k predmetnému územiu sa uskutočnilo posudzovanie vplyvov na životné prostredie pod názvom Petržalka – Juh, južná rozvojová os, na základe ktorého bolo dňa 23. 10. 2006 vydané Ministerstvom životného prostredia SR záverečné stanovisko č. 4242/04-1.6/ml podľa zákona č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov, ktoré je prístupné na internetovej stránke:

http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/petrzalka-juh-juzna-rozvojova-os.

Vo vzťahu k predmetnému územiu sa uskutočnilo zisťovacie konanie o posudzovaní zmeny v navrhovanej činnosti pod názvom Južné mesto / Zóna B3-B4-AB2 – Bratislava – Petržalka, dňa 20. 7. 2018 bolo vydané Ministerstvom životného prostredia SR pod č. 5157/2018-1.7./ak rozhodnutie v zisťovacom konaní podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktoré je prístupné na internetovej stránke:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/juzne-mesto-zona-b3-b4-ab2-bratislava-petrzalka-.

web od 2day