OZNAM – stánkový predaj na Dňoch Petržalky 2019

Vyvrcholením obľúbeného podujatia Dni Petržalky 2019 bude Galaprogram, ktorý sa uskutoční dňa 22. 6. 2019 v areáli petržalského Závodiska. Na základe dohody s agentúrou zabezpečujúcou organizáciu sprievodných akcií oznamujeme všetkým záujemcom o predaj občerstvenia a ostatného tovaru (drobné umelecké, remeselné výrobky a pod.), že žiadosti o zaradenie do výberu a o vydanie povolenia na ambulantný predaj v stánkoch je možné zaslať elektronicky, poštou, alebo podať osobne v podateľni Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka, Kutlíkova 17, Bratislava najneskôr do 15. mája 2019.

Do výberu budú zaradení iba predajcovia, ktorí do uzávierky doložia všetky doklady vyžadované zákonom č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

V žiadosti musia byť uvedené najmä údaje:
– meno, priezvisko, adresa bydliska, IČO, DIČ, tel. kontakt fyzickej osoby oprávnenej na podnikanie,
– obchodné meno, sídlo spoločnosti, IČO, DIČ, tel. kontakt právnickej osoby,
– sortiment predaja,
– rozmery stánku, prípadne predajného pultu,
– požiadavka na zabezpečenie zdroja elektrickej energie.

K žiadosti záujemca doloží:
– súhlas Regionálneho úradu verejného zdravotníctva s predajom v stánku počas konania hromadného podujatia – fotokópia,
– fotokópia strany označenej ako „ZÁZNAMY DAŇOVÉHO ÚRADU“
z knihy elektronickej registračnej pokladnice (ďalej len ERP), na ktorej je zaznamenaný pridelený daňový kód ERP alebo fotokópia potvrdenia daňového úradu o pridelení kódu „VIRTUÁLNEJ REGISTRAČNEJ POKLADNICE“.

Tlačivá k podaniu žiadostí sú k dispozícii na web stránke mestskej časti Bratislava-Petržalka: https://www.petrzalka.sk/tlaciva/.

Výber predajcov organizačne zabezpečuje agentúra Morning Net, s.r.o., Pod Párovcami 7271/161, 921 01 Piešťany, ktorá s vybranými uchádzačmi následne uzatvorí zmluvu o prenájme priestoru za účelom ambulantného predaja. Výsledok výberového konania agentúra Morning Net záujemcom oznámi.

Povolenie na ambulantný predaj vydáva mestská časť Bratislava-Petržalka.
Kontakt: tel. č. 02/68 288 868, e-mail:
erika.jancovicova@petrzalka.sk, alebo emil.chlebec@petrzalka.sk .

web od 2day