Základné informácie k povinnému zápisu dieťaťa do 1. ročníka základnej školy

Základné informácie k povinnému zápisu dieťaťa do 1. ročníka základnej školy

a) Zákonní zástupcovia zapíšu svoje dieťa do základnej školy v školskom obvode, v ktorom má dieťa trvalý pobyt (spádová škola).

b) Školské obvody sú určené všeobecne záväzným nariadením o školských obvodoch základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka.

c) Zákonní zástupcovia môžu vybrať pre svoje dieťa aj inú ako spádovú základnú školu. Riaditeľ zvolenej školy rozhodne o prijatí s prihliadnutím na umiestnenie detí zo školského obvodu spádovej školy a na kapacitné možnosti školy. Túto skutočnosť riaditeľ školy oznámi zriaďovateľovi.
d) Do prvého ročníka sa prijíma dieťa, ktoré do 31.8.2019 dovŕši šiesty rok veku a dosiahlo školskú spôsobilosť. Pri zápise môže okrem pedagógov posudzovať primeranú telesnú, psychickú a sociálnu vyspelosť dieťaťa a jeho motorické schopnosti prizvaný psychológ.

e) Zákonní zástupcovia sa zúčastnia zápisu spoločne so svojim dieťaťom. V súlade so školským zákonom je potrebné pri zápise predložiť občiansky preukaz zákonných zástupcov a rodný list dieťaťa a uviesť nasledovné údaje: meno a priezvisko dieťaťa, dátum narodenia a miesto narodenia, rodné číslo, národnosť, štátne občianstvo, trvalé bydlisko dieťaťa, ďalej meno, priezvisko a trvalé bydlisko zákonných zástupcov a adresu zamestnávateľov.

f) Zákonní zástupcovia, ktorí sa v čase zápisu nachádzajú mimo územia SR, môžu splnomocniť fyzickú osobu na Slovensku, aby dieťa zapísala do školy, pričom poverená osoba sa preukáže svojim občianskym preukazom a rodným listom dieťaťa a splnomocnením zákonných zástupcov zapísať dieťa. Následne zákonní zástupcovia požiadajú riaditeľa školy pre svoje dieťa o povolenie navštevovať základnú školu v zahraničí a dohodnú s ním ďalšie podrobnosti osobitného spôsobu plnenia povinnej školskej dochádzky.

g) Ak zákonní zástupcovia pre svoje dieťa písomne požiadajú riaditeľa školy o možnosť plniť povinnú školskú dochádzku mimo územia SR, táto škola sa stáva jeho kmeňovou. Následne riaditeľ školy vydá rozhodnutie o povolení plniť povinnú školskú dochádzku mimo územia SR a dohodne so zákonnými zástupcami ďalšie podmienky vzdelávania v zahraničí.
Po príchode do krajiny pobytu zákonní zástupcovia prihlásia dieťa do školy a oznámia
do 30 dní kmeňovej škole názov a adresu školy v zahraničí, v ktorej bude plniť povinnú školskú dochádzku.

h) Zákonní zástupcovia môžu na základe písomnej žiadosti požiadať riaditeľa základnej školy o odklad povinnej školskej dochádzky o jeden školský rok, ak dieťa po dovŕšení šiesteho roku veku nedosiahlo školskú spôsobilosť. Súčasťou žiadosti je odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie zaradeného do siete škôl a školských zariadení SR (Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie alebo Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva a prevencie) zaradeného do siete škôl a školských zariadení SR.

i) Zákonní zástupcovia môžu výnimočne požiadať o prijatie dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky aj keď do 31.8.2019 nedovŕši šiesty rok veku. K žiadosti musia priložiť súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast a súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie (Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie alebo Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva a prevencie).

j) O prijatí dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky rozhodne riaditeľ školy najneskôr do 15. júna 2019.

k) Pokiaľ sa zákonní zástupcovia rozhodnú zmeniť školu dieťaťa dodatočne po zápise, musia túto skutočnosť oznámiť riaditeľovi školy, do ktorej dieťa predtým zapísali.

l) Zákonní zástupcovia môžu zapísať svoje dieťa iba na jednu základnú školu.

m) Pri zápise dieťaťa odporúčame zákonným zástupcom informovať sa o školskom vzdelávacom programe príslušnej základnej školy, o záujmovej činnosti, realizovaných projektoch, o činnosti školského klubu detí, priestorových a materiálno-technických podmienkach školy atď. Veľa dôležitých informácií získajú zákonní zástupcovia na webových stránkach jednotlivých základných škôl.

Prehľad o školských obvodoch základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka

Školské obvody základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka sú určené nasledovnými názvami ulíc a číslami bytových domov:

Prvý školský obvod – Základná škola Budatínska 61, 851 06 Bratislava
Budatínska (čísla 29 – 81), Beňadická ( okrem nepár. čísel 9 – 21), Lietavská, Vyšehradská (nepárne čísla 1 – 23) a všetky párne čísla, Znievska; mestská časť Bratislava-Čunovo

Druhý školský obvod – Základná škola Černyševského 8, 851 01 Bratislava
Černyševského, Farského, Jungmannova, Macharova, Mánesovo nám., Pifflova, Vavilovova, Vlastenecké nám., Wolkrova, Krasovského, Muchovo námestie;

Tretí školský obvod – Základná škola Dudova 2, 851 02 Bratislava
Ambroseho, Bradáčova, Dudova, Hrobákova, Kutlíkova, Romanova, Rovniankova, Starhradská, Starohájska;

Štvrtý školský obvod – Základná škola Gessayova 2, 851 03 Bratislava
Gessayova, Námestie hraničiarov (párne čísla), Osuského, Rusovská cesta (čísla 50, 52, 54, 56);

Piaty školský obvod – Základná škola Holíčska 50, 851 05 Bratislava
Brančská, Budatínska (čísla 1-27), Holíčska, Smolenická, Strečnianska, Šintavská, Tematínska, Topoľčianska;

Šiesty školský obvod – Základná škola Lachova 1, 851 03 Bratislava
Bosákova, Furdekova, Lachova, Mlynarovičova, Námestie hraničiarov (nepárne čísla), Haanova 1,3,11,13,15,17,19,21,31,33,35,37,39,41,14,14A; Lužná, Šustekova 2,4,6,8,10,12,14,16,18, 20,45,
47,49,51;

Siedmy školský obvod – Základná škola Nobelovo námestie 6, 851 01 Bratislava
Bohrova, Dargovská, Dubnická, Gercenova, Gogoľova, Goralská, Handlovská, Harmanecká, Hrobárska, Jaroslavova, Kapicova, Kaukazská, Kežmarské nám., Kremnická, Krupinská, Kubínska, Lenardova, Levočská, Ľubietovská, Nábrežná, Nobelovo nám., Novobanská, Očovská, Pečnianska, Planckova, Prokopova, Röntgenova, Rusovská cesta (okrem čísel 50, 52, 54, 56), Údernícka, Viedenská cesta, Vilová, Vranovská, Zadunajská cesta, Záporožská;

Ôsmy školský obvod – Základná škola Pankúchova 4, 851 04 Bratislava
Bulíkova, Blagoevova, Dolnozemská, A. Gwerkovej, Haanova (párne čísla okrem 14 a 14A), Jankolova, Klokočova, Kočánkova, Mamateyova, Májová, M. Medveďovej, Pankúchova, Pobrežná, Poloreckého, Sosnova, M. C. Sklodowskej, Šustekova 1,3, 5, 7, 9, 11, 13,15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31;

Deviaty školský obvod – Základná škola Prokofievova 5, 851 01 Bratislava
Andrusovova, Belinského, Bratská, Čapajevova, Fedinova, Hálova, Kolmá, Kopčianska, Panónska cesta (od Rusovskej cesty po Bratskú), Prokofievova, Ševčenkova, Švabinského;

Desiaty školský obvod – Základná škola Tupolevova 20, 851 01 Bratislava
Iľjušinova, Jiráskova, Markova, Pajštúnska, Tupolevova;

Jedenásty školský obvod – Základná škola Turnianska 10, 851 07 Bratislava
Antolská, Beňadická (nepárne čísla 9 – 21), Betliarska, Bzovícka, Humenské nám., Janíkovské role – ulice Fiľakovská, Sitnianska, Urpínska, Jantárová cesta (od Betliarskej po Panónsku), Jasovská, Južné mesto zóna „B“, Južné mesto zóna „C“- Azúrová, Béžová, Fialová, Žltá, Slnečnicové námestie, ulice Krásnohorská, Ľubovnianska, Šášovská, Turnianska, Vígľašská, Vyšehradská ( čísla 25-39), Žehrianska.

web od 2day