Polyfunkčný komplex Matador, Kopčianska ul., Bratislava-Petržalka

Polyfunkčný komplex Matador, Kopčianska ul., Bratislava-Petržalka sa týka stavby, vo vzťahu ktorej bolo v zisťovacom konaní dňa 24.2.2016 vydané rozhodnutie Okresného úradu Bratislava, odboru starostlivosti o životné prostredie podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov pod č. OU-BA –OSZP3-2016/007609-r/LAZ/V-EIA. Uvedený vydaný dokument je uverejnený na webovej stránke www.enviroportal.sk.

web od 2day