Pre tento rok máme svoje Osobnosti

Včerajšok sa niesol v znamení oceňovania. Najprv sme v DK Zrkadlový háj ocenili Junior osobnosti Petržalky a popoludní sme sa presunuli do Cik Cak Centra, kde sme slávnostne ocenili Osobnosti Petržalky za rok 2019. Každoročnú slávnostnú udalosť organizuje oddelenie kultúry miestneho úradu od r. 1998. Už 22. ročník podujatia opäť ukázal, že medzi Petržalčanmi máme výnimočných ľudí.

Na slávnostnom udeľovaní cien nechýbal starosta mestskej časti Ján Hrčka, ktorý vo svojom príhovore vyzdvihol prácu ocenených. „Mestskú časť netvoria iba budovy, parky, cesty, ihriská. Tvoria ju predovšetkým ľudia, ktorí sa dožadujú lepšej kvality života. Presne takí ľudia, akí tu pred nami dnes sú a je mi tou cťou ich za svoju prácu oceniť. V mene celej Petržalky ďakujem, že ste našou pýchou,“ povedal starosta. Osobnosti prišli podporiť aj poslankyne miestneho zastupiteľstva Daniela Palúchová a Gabriela Fulová.

Okrem osobností, ktoré sa zaslúžili o rozvoj Petržalky bol tento ročník výnimočný aj tým, že sme oceňovali Petržalčanov, ktorí majú na konte niekoľkonásobné dobrovoľné darcovstvo krvi pre tých, ktorí to najviac potrebujú. Patri k nim: Milan Ješík, Roman Farkaš, Silvia Neuročná a Dušan Havlík.

Plakety a kytice odovzdal laureátom spolu s vicestarostkami Janou Hrehorovou a Lýdiou Ovečkovou. Podujatie odmoderoval Alexander Štefuca. Atmosféru spríjemnili hosťom vystúpenia viacerých talentovaných umelcov – mladej opernej speváčky Angeliky Fábry, ktorá v sprievode klavíra rozozvučala obradnú sieň krásnym spevom a vokálnej skupiny For You Acapella, ktorá je výnimočná tým, že jej členovia spievajú bez akýchkoľvek hudobných nástrojov. Na záver bolo pre hostí pripravené bohaté občerstvenie.

FOTOGALÉRIA
Foto: Matúš Bednarič

OSOBNOSTI PETRŽALKY 2019

Mgr. SOŇA HANZALOVÁ

Neodmysliteľnou súčasťou jej života je skvalitňovanie a propagovanie predprimárneho vzdelávania detí a aktivít s ním spojených. Od roku 1997 je riaditeľkou Materskej školy na Bulíkovej ulici, vytvorením školského vzdelávacieho programu ju vyprofilovala na LEGO školu. Uplatňovanie nových foriem práce sa stalo atraktívnou pomôckou vo vzdelávaní škôlkarov aj pre aktívnu spoluprácu s rodičmi, verejnosťou a rôznymi inštitúciami (napr. OLO, Dom tretieho veku a ďalšie). Spoluprácou s neziskovou organizáciou TIMOTEJ vďaka 2 % z daní, vytvorila v areáli materskej školy relaxačnú zónu.. Je spoluautorkou 4 metodických príučiek pre didaktickú prax v materských školách „Škôlka hrou“, autorkou niekoľkých projektov e Twinning, ktorý za ich kvalitu udelil MŠ prestížny titul Škola e Twinning 2018/2019, detské certifikáty za medzinárodné projekty a Mgr. Soni Hanzalovej Európsky certifikát kvality za projekt 12 dní dobrých skutkov – adventný kalendár, ktorý prezentovala v sekcii Príklady dobrej praxe na Seminári materská škola na európskej ceste 2018 v slovinskej Ľubľane.
Ocenenie dostala ocenenie za prínos v oblasti vzdelávania a voľnočasových aktivít detí v predškolskom veku.

PhDr. IVAN HORSKÝ

Ivan Horský je aktívnym dobrovoľníkom občianskeho združenia „Zachráňme petržalské bunkre“. Dlhé roky pracoval ako liečebný pedagóg v školstve. Po odchode do dôchodku sa zapojil do rôznych občianskych aktivít. Pravidelne sa zúčastňuje jarného upratovania detských ihrísk, parkov a zelene v Petržalke. S klubom dôchodcov chodí každoročne čistiť brehy Chorvátskeho ramena. Už niekoľko rokov, bez nároku na odmenu, sa aktívne podieľa na rekonštrukcii a realizácii prvého vojenského múzea v bunkri BS-8 Hřbitov na Kopčianskej ulici v Petržalke. Je spoluautorom uvedeného projektu. Vojenské múzeum v bunkri je zamerané na informovanie širokej verejnosti, najmä však detí a mládeže, o vojenských dejinách Petržalky, ale aj celej Európy. V rámci vzdelávacích programov pravidelne prednáša o dejinách Petržalky organizovaným skupinám zo Slovenska aj zo zahraničia. Počas celého roka spolupracuje na rôznych kultúrnych a športových podujatiach.
Ocenenie získal za nezištnú občiansku aktivitu a prínos pre vzdelávanie verejnosti v oblasti histórie.

MAREK CHRASTINA

Pán Marek Chrastina je jedným z tých, ktorý nie je ľahostajný k svojmu okoliu, ale snaží sa ho vylepšiť a spríjemniť aj pre iných ľudí. Aktívne sa zapája do verejného života a preberá iniciatívu pri realizácii rôznych dobrovoľných projektov. Pričinil sa o záchranu a rozvoj spustnutého detského ihriska na Vavilovovej ulici. Vytrvalo vypisoval listy, pripravoval projekty, oslovoval ľudí na spoluprácu. Nie len že sa mu podarilo ihrisko priviesť k životu pre deti z celého okolia, ale zároveň vytvoril rodičovskú komunitu, ochotnú priložiť ruku k dielu a pomôcť aj finančne. Naviac nadviazal spoluprácu s pobočkou Miestnej knižnice Petržalka na Vavilovovej ulici a zaviedol čítanie priamo na ihrisku.
Marek Chrastina získal Ocenenie Osobnosť Petržalky za nezištnú občiansku aktivitu a zlepšovanie životného prostredia v Petržalke.

Mgr. art. MARTIN KLEIBL

Venuje sa záchrane a zviditeľňovaniu pamätihodností a umeleckých diel v Petržalke, ktoré v minulom období boli umiestňované v rámci komplexnej bytovej výstavby na rôznych miestach a hoci mali slúžiť skrášleniu prostredia a výchove mládeže k estetickému cíteniu, dnes sú skôr odstrašujúce, alebo aj hrozbou pre zdravie. Zaslúžil sa o záchranu poslednej monumentálnej maľby Mier na bytovom dome na Osuského ulici, opravu umeleckej plastiky Strom života autorov Antona a Oľgy Vrankových, ktorá je jedinečná svojim systémom spájania dielov a od 3.apríla tohto roku je po úplnej rekonštrukcii opäť umiestnená na Furdekovej ulici. Pre krajskú organizáciu cestovného ruchu napísal a nafotil turistický minibedeker Pravý breh Dunaja. Vydal knižku Petržalka – Prekvapivý sprievodca mestskou časťou, v ktorej je viac než 300 fotografií. Knižka predstavuje jednotlivé časti Petržalky, ich súčasnosť a históriu. Súčasne v nej zmapoval miznúce umelecké diela v Petržalke. Výrazne napomáha pri zhromažďovaní podkladov na sériu výstav „Taká bola Petržalka a Novodobá Petržalka“. Pre miestnu knižnicu vytvoril aj niekoľko odborných sprievodných programov k uvedenej knihe.
Ocenenie sme mu odovzdali za výnimočný prínos pre záchranu pamätihodností a ich zviditeľnenie v Petržalke.

web od 2day