Kolaudačné rozhodnutie – objekty SO 21 Distribučné rozvody NN – časť Distribučné rozvody NN z TS. C3.1, SO-26 Distribučné rozvody VN – časť SO-26.01 VN prípojka pre TS. C3.1, PS-01 Trafostanica TS. C3.1 stavby Južné mesto – Zóna C3, Viacpodlažná bytová výstavba, Bratislava-Petržalka

web od 2day