Rodičia dieťaťa v MŠ s trvalým pobytom, prosím, vyplňte súhlas so spracovaním osobných údajov

Rodičia dieťaťa, ktoré navštevuje MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti, a ktoré má trvalý pobyt v Mestskej časti Bratislava-Petržalka minimálne 1 rok pred nástupom do MŠ budú od 1. novembra 2019 platiť poplatok 30 eur. Podmienkou je vyplniť tlačivo „Súhlas so spracovaním a overením osobných údajov“, ktoré rodič odovzdá riaditeľke v zalepenej obálke do 30.9.2019. Výnimku tvoria predškoláci, ktorí majú podľa zákona škôlku zadarmo.

Tlačivo nájdete v prílohe nižšie alebo vám ho poskytne riaditeľka MŠ. Na obálke musí byť uvedená adresa podávateľa súhlasu a v ľavom hornom rohu súhlas s overením údajov. Pokiaľ súhlas na overenie osobných údajov neodovzdáte, je potrebné doniesť riaditeľkám MŠ potvrdenie o trvalom pobyte dieťaťa z ohlasovne pobytu v zalepenej obálke. Na obálke uvediete „Stredisko služieb školám a školským zariadeniam“.

web od 2day